ธ.กสิกร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ผ่อ นเดือนละ 300 ผ่านง่ าย

สวัสดีเพื่อนๆ วันนี้เรามีข่าวดีมาบอกกันสำหรับใครที่กำลังอย ากสมัครสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม

แต่มีเงิ นเดือนไม่ถึง 10,000 บ าท มาทางนี้ได้เลยเพราะว่าสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม

จากธนาค าร กสิกรไทย 7500 ได้เ ปิดโอกาสกับให้กับผู้ที่มีร ายได้น้อยสามารถ

ที่จะเข้าถึงแหล่งเนกู้ที่ถูกกฎหมายแถมสมัครง่ายและไม่มีหลักทรั พย์หรือ

คนค้ำประกันในการขอสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื มที่

น่าสนใจมากเงื่อนไขไม่ยุ่งย ากจริงๆแล้ว ทางธนาค าร กสิกรไทย

นั้นมีสินเชื่ ออยู่หลายตัวแต่สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื มที่คนที่มีรา ยได้ 7,500 บ าท

สามารถสมัครได้คือสินเชื่ อเงิ นด่ วน Xpress Loan เรามาดูกันเลยดีกว่า

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื มเงิ นด่ วน Xpress Loan สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื มเงิ นด่ วนที่

สามารถสมัครได้ง่ายๆ และยังได้รับเงิ นด่ วนสมชื่อยิ่ งใคร ที่มีบัญชีเงิ นฝาก

ผ่านกับธนาค ารกสิกรด้วยแล้วเพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

ก็สามารถที่จะสมัครขอสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื มพร้อมกับรับเงิ นได้ในทันทีง่าย

ใช่ไหมเงื่อนไขในการขอสมัคร มีแค่นิดเดียวเพียงแค่มีรา ยได้เริ่มต้นแค่ 7,500 บ าท

ต่อเดือนก็สามารถที่จะยื่กู้สินเชื่ อได้แล้ว

วงเงิ นกู้ให้สูงสุดที่ไม่เกิน 5 เท่า ของร ายได้ผ่อนร ายเดือนแบบสบ ายนานสูงสุด 5 ปี

มาดูกันต่อ ในร ายละเอียดของสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื มตัวนี้กันเลย รา ยได้ขั้นต่ำในการขอ

สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื มกสิกร รา ยได้เริ่มต้นที่ 7,500 บ าท ต่อเดือน ใครที่สามารถยื่นสมัครได้บ้ าง ได้ทุ กอาชีพ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอเ งินให้กู้ยื ม กสิกร

ในการสมัครทางธนาค ารได้กำหนดคุณสมบัติของแต่ละอาชีพดังนี้

ทำงานประจำต้องมีอายุทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ประกอบ ธุรกิจ ส่วนตัว ต้องเ ปิด ธุรกิจ มาแล้ว ไม่น้อย กว่า 2 ปี

ทำงาน อิสระ ต้องประกอบ อาชีพนั้น ไม่น้อย กว่า 1 ปี

วงเ งิน การปล่อยกู้

อนุมัติได้ ไม่เกิน 5 เท่าของ รา ยได้ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บ าท

ระยะเวลาในการผ่อนจ่าย

ผ่อนจ่าย เริ่มต้นที่ 12 เดือน นานสูงสุดได้ 60 เดือน (ขึ้นอยู่กับวงเงิ นอาชีพและรา ยได้ของผู้สมัคร)

อัตราดอกเบี้ ย

คิดดอกเบี้ ยแบบลดต้นลดดอก ดอกเบี้ ย ต่ำสุด อยู่ที่ ร้อยละ 15 ต่อปี สูงสุด อยู่ที่ 26 ต่อปี

เอกสาร ในการสมัคร เงิ นให้กู้ยื ม กสิกร

สำเนา บัตรประชาชน ของผู้สมัคร

เอกสาร แสดงที่มาของร ายได้

สลิปเ งินเดือนหรือหนังสือรับรอง เงิ นเดือน ไม่เกิน 3 เดือน

สำเนา การเดิน บัญชี หรือ Statement ย้อนหลังที่ 6 เดือน

กรณี ผู้สมัคร ที่ทำอาชีพ อิสระ

สำเนา เอกสาร 50 ทวิ ปี ล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิ แบบ ร ายเดือน ย้อนหลังอย่ างน้อย 6 เดือน

สำเนา รา ยการ เดินบัญชี หรือ Statement ย้อนหลังที่ 6 เดือน

ช่องทาง ในการสมั คร

สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง ที่ธนาค ารกสิกรไทย ทุ กสาขา

ทั่วประเทศหรือสมัครผ่านแอป K PLUS หรือ สมัครทางเว็บไซต์

ข้อมูลkhaoweb

Show More