โคร งการคนละค รึ่ง เหลื อสิ ทธิ์อีกกว่า 4 ล้ านร าย

หลังจาก ครม.อนุ มัติมาตรการสำคัญ โค รงการที่จะช่วยกระตุ้นการจับจ่ายในประเทศ ได้แก่

1.มาตรการเติมเ งินในบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) ให้ประชาช น 14 ล้านคน 2.มาตรการคนละค รึ่ง

กระตุ้นการใช้จ่าย 3.มาตรการช้อปดีมีคืน ประชาช นนำค่ าใช้จ่ายซื้อสินค้ ามาลดหย่อนได้ 30,000 บ าท

และได้เ ปิดให้ลงท ะเบี ยนแล้วตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 16 ต.ค.2563 เพื่อรับสิ ทธิ์รั ฐช่วยจ่าย 50%

ไม่เกินวันละ 150 บ าท หรือ สูงสุด ไม่เกิน 3,000 บ าท ตลอดระยะเวลาโคร งการ ตามที่เสนอข่าวไป

แล้วนั้นทั้งนี้ เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 19 ต.ค.2563 จากการตรวจสอบที่ www.คนละค รึ่ง.com พบว่า

ตอนนี้มีประชาช นมาลงทะเ บียนเพื่อรับสิ ทธิ์แล้วกว่า 5 ล้านสิ ทธิ์ ซึ่งยังเหลือสิ ทธิ์ที่ยังลงทะเบี ยนได้อีกว่า 4 ล้านสิ ทธิ์

โดยผู้ที่ลงทะเบี ยนสำเร็จ และผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะได้รับ SMS ยืนยันว่า “ท่านได้รับสิ ทธิ์

โปรดใช้สิ ทธิ์ครั้งแรก ภายใน (วันที่) ผ่านแอ ปฯเป๋าตัง”อย่ างไรก็ตาม ระบบจะตั ดสิ ทธิ์ “คนละค รึ่ง”

หากไม่ใช้สิ ทธิ์ภายใน 14 วัน ตลอดโค รงการ ซึ่งสามารถใช้ในร้านค้ าที่เข้าร่วมโคร งการได้ตั้งแต่เวลา

06.00-23.00 น. นอกเหนือเวลาดังกล่าว ไม่สามารถใช้สิ ทธิ์ได้วิธีการลงทะเ บียน

-เข้าไปที่เว็บไซต์ “คนละค รึ่ง”

-อ่านหลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และความยินยอมสำหรับประชาช นที่เข้าร่วมโคร งการคนละค รึ่ง

-จากนั้นคลิกที่ข้อความ “ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรา ยละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้น” กด “ยืนยัน”

-กรอกข้อมูลส่วนบุคคล เบอร์โทรศัพท์ จากนั้น กด “ลงทะเบี ยน”

-รอรับรหัส OTP ที่จะส่งมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบีย นไว้

-จากนั้นจะได้รับข้อความให้รอตรวจสอบข้อมูล 3 วัน และจะแจ้งสิ ทธิ์ผ่านทาง SMS

หลังจากที่ลงทะเบี ยนสำเร็จแล้ว นอกจากนี้ หลายคนที่มีคำถามว่า หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน ระบบจะตั ดสิ ทธิ์ที่เหลือหรือไม่

ทั้งนี้ ระบบจะคืนสิ ทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิ ทธิ์ และจะคำนวณสิ ทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน ใครที่ยังไม่ลงรีบลงเลยจ้า

ข้อมูลsiamstreet

Show More