เผยวันเงิ นเข้า เดื อนพฤ ศจิก ายน หลังบั ตรคนจนเพิ่ มวงเ งิน 500 บ าท

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้สื่ อข่าวร ายงานว่า เฟซบุ๊ก สถานีข่ าวกระทร วงการค ลัง Ministry of Finance News Station

รา ยงานว่า นางส าววิลาวร รณ พย าน้อย รองอธิ บดีกรมบั ญชีกลาง ในฐานะโฆ ษกกรมบั ญชีกล าง

เปิ ดเ ผยว่า จากกรณีที่คณะรั ฐมนต รีเห็นชอบการเ พิ่มเงิ นค่ าซื้อสินค้ าอุปโ ภค บริโ ภคที่จำเป็น

ให้แก่ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ อีก 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน เป็นเวลา 3 เดื อน

ตั้งแต่เดื อนตุ ลาคม ถึงธั นวาคม 2563 แบ่ งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้ไม่เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับ (300+500) รวมเป็น 800 บ าทต่อเดื อน

2. ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่มีร ายได้เกิน 30,000 บา ทต่อปี จะได้รับ (200+500) รวมเป็น 700 บ าทต่อเดื อน

ทั้งนี้ ในเดือนตุล าคมที่ผ่านมา ผู้ที่จะได้รับวงเ งินเพิ่มเติม 500 บ าท จะได้เงิ นวันที่ 8 ตุลาคม ส่วนอีก 2 งวด

จะได้รับเงิ นวันที่ 1 พฤศจิก ายน และ 1 ธันว าคม ตามลำดั บ

ข้อมูลdailyliveexpress

Show More