มาอีกแล้วพ ายุโซนร้ อน โซเ ดล จ่ อเข้ าไทย 25 ถึง 26 ตุล าคม

เมื่ อวันที่ 21 ตุล าคม เพจ SALE HERE ได้โพ สต์ข้อคว ามร ะบุว่า พ ายุมาอีกแ ล้ว พา ยุโซ นร้อน โซเ ดล

จ่อถล่ มไทย 25-26 ต.ค. นี้ หลังจ ากเข้าใ กล้ช ายฝั่งเวี ยดน ามแล้ว คาดว่า พายุลู กนี้จะเข้าใกล้ภ าคอีส าน

ขึ้นไปท างลาว ทำให้มีฝนต กเพิ่ มขึ้นในภ าคอีส าน ภา คตะวันอ อก ภาคกลางตอ นล่าง รวมถึงกรุงเท พฯและปริม ณฑล

และจะฝนต กหนั กในพื้นที่ประจ วบคีรีขั นธ์ และเพ ชรบุรี อีกด้วย แต่พ ายุจะลดคว ามแร งเมื่อเจออาก าศเ ย็น

ซึ่งกร มอุตุนิย มวิทย า บอกว่า วันที่ 22-26 ต.ค. ภาคเหนื อ อีสาน กลาง อุณห ภูมิจะล ดลง 4 องศ า

ภา พจ าก SALE HERE

ข้อมูลmumkhao

Show More