เล็ กค าราบ าว แต่ งเพล งชื่อลู กหล าน ให้กำลั งใจเย าวช น

วันที่ 21 ต.ค.2563 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า ที่เฟ ซบุ๊กแฟ นเพจ Lek Carabao Solo ของศิ ลปินเพื่อชี วิตคนดั ง

เล็ก ค าราบ าว หรือ ปรีชา ช นะภั ย ได้โพสต์ภ าพและเนื้ อเพลง แต่งขึ้นมาเพื่ อให้กำลั งใจเย าวช น พร้อมข้อค วามร ะบุว่า

วันนี้ลงรู ปขณะแ ต่งเพ ลง ลู กหล าน แต่งเมื่อวันเส าร์ที่ 17 ที่ผ่านมา จำได้ว่าวันนั้นหาดิ นสอหรือป ากาสั กเล่มก็ไม่มี

จะลงไปขอข้ างล่ างก็ไม่ทันกับคว ามคิดที่พุ่ งขึ้นมาณ.เวล านั้นแล้ว จึงใช้วิธีพิ มพ์ในโน้ตบุ๊ คแทน

วันนี้เอาเนื้ อที่ผม print เพื่อไว้ใช้ดูเวล าอัดคลิ ปมาลง เผื่อใครที่เล่นกีต าร์เป็นจะได้ใช้ร้อ งเล่นได้เลย

เพราะมีคอ ร์ดกำกับไว้เรี ยบร้อย สวัส ดีครับ

ภา พจาก Lek Carabao Solo

ภา พจาก Lek Carabao Solo

ข้อมูลsiamtopic

Show More