หนุ่ มต กง าน สู้ชี วิต นั่งข ายขน มอยู่ที่ BTS อุด มสุ ข

จากสถ านการณ์ปั จจุบัน ส่งผ ลกระท บต่อเศร ษฐกิจเป็นอย่ างมาก โรง งาน บริษั ทต่างๆ ลดพ นักงาน

ปิ ดกิจก ารเป็นจำน วนมาก ทำให้คนจำน วนมากต กงาน ว่า งงาน ต้องกลับถิ่ นฐ านบ้ านเกิ ดไปตั้งหลั กกันก่อน

หรื อว่าต้องผั นตัวไปดิ้ นรนทางอื่นเพื่ อหาร ายได้อย่ างล่าสุด ทางด้ านเฟ สบุ๊ก Kodkid.iq

ได้โพ สต์ภาพช ายคนห นึ่งที่นั่งข ายของอยู่ท างลง BTS สถ านีอุด มสุข พร้อมกับป้ ายที่เขี ยนไว้

อ่านแล้วน่ าเห็นใจ โดยร ะบุว่าวันนี้เราลง BTS สถ านีอุด มสุข เจอพี่คนนี้ข ายขนมอยู่ตรงทางอ อก5

เราเห็นป้ ายเลยช่ วยซื้อชี สเค้กหน้ าไหม้ แต่พอได้ท านเอ ออร่ อยอ่ะ ใครอยู่แถ วนั้นแน ะนำเลย

งานนี้ ทำเอ าชาวโซเชี ยลต่ างก็เข้ามาแสดงคว ามคิดเห็ นกันเป็นจำน วนมากเลยทีเดี ยว

ความคิ ดเห็นช าวโซเชี ยล

คว ามคิดเห็ นชาวโซเชี ยล

ข้อมูลdailyliveexpress

Show More