โคร งการคนละค รึ่ง ร ะบุวันและเว ลาแล้ว เตรี ยมรับสิ ทธิ์ 3000

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโค รงการที่มีหลายคนมีคำถามเยอะมากๆ ซึ่งล่าสุดมีการยื นยันร ายละเอียด

และระบุวันที่จะสามารถเริ่มใช้สิ ทธิ์ คนละค รึ่ง 3000 บ าทแล้ว

โค รงการ คนละค รึ่ง รั ฐบ าล แจกเงิ นคนละ 3000 บ าท เพื่อที่จะ เพิ่มกำลังซื้อ ให้กับประชาช น

ทุ่มงบประมาณ กว่า 30,000 ล้าน บ าท แจกเงิ นให้ ประชาช น คนไทย

แจกให้ คนละ 3,000 บ าท จำนวน กว่า 10 ล้าน คน เพื่อใช้จับจ่าย ซื้อของ ในโค รงการ คนละค รึ่ง

คุณสมัติ ของผู้ที่ มีสิ ทธิ์ เข้าร่วมในโค รงการนี้

-มี บัตร ประชาช น

-มี สัญชาติ ไทย

-มี อายุ ตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

-ยังไม่เคยมี บัตร สวัสดิการ แห่งรั ฐ หรือ บัครคนจน

เปิ ดทำการ ให้ ลงทะเบี ยน ในวันที่ 16 ตุลาคม 63

ตั้งแต่ เวลา 06.00-23.00 น. ของทุ กวัน

สามารถ ใช้สิ ทธิ์ได้ ตั้งแต่ วันที่ 23 ต.ค. ไปจนถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2563

วิธี ในการ ลงทะเบี ยน เพื่อ รับสิ ทธิ์

-เข้าไปที่ เวปไซต์ คนละค รึ่ง.com เพื่อกดรับสิ ทธิ์ (หากลืมทางเข้าเวป ให้กดแชร์ใว้ ที่หน้าเฟสบุ๊ก ของท่าน )

-จะได้ รับ SMS ยืนยัน

-ติดตั้ง แอป เป๋าตัง ลงบน โทรศัพย์ มือถือ ของท่าน

-สามารถ ใช้สิ ทธิ์ ผ่านทาง แอป เป๋าตัง จำนวน 150 บ าท ต่อ วัน

-สามารถ ใช้สิ ทธิ์ ได้ ตั้งแต่ เวลา 06.00-23.00 ของทุ กวัน

-การจ่ายเ งิน ให้กด สแกน QR โคต ที่ร้านค้ า เพื่อจ่าย

-จากนั้น กดเสร็จสิ้น การ ชำระ เงิ นซื้อ สินค้ า

สิท ธิ์ประโ ยช น์ ของผู้ที่ ได้รับเ งิน 3000 บ าท

-รั ฐ จะช่วย จ่ายเ งินซื้อสินค้ า 50 %

-ใช้เ งินจากแอป ได้ที่ ไม่เกิน 150 บ าท ต่อ วัน

-และ ใช้ได้ ไม่เกิน 3000 บ าท ตลอดโค รงการ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 63

-หลังจากที่ลงทะเบี ยนในวันที่ 16 ต.ค 63 จะเริ่มใช้สิ ทธิ์ได้ ใน วันที่ 23 ตุลาคม 2563

-สามารถ ใช้ซื้อ อาหาร และ เครื่องดื่ม หรือ สินค้ าทั่วไป ที่เข้าร่วมใน โค รงการ

-ไม่สามารถใช้ซื้อ ฉลากกินแบ่ง รั ฐบ าล หรือ เครื่องดิ่มที่มีแอ ลกอฮอล์ ได้

กดรับสิ ทธิ์ได้ที่ คนละค รึ่ง.com (หากลืมทางเข้าเวป ให้กดแชร์ใว้ ที่หน้าเฟสบุ๊ก ของท่าน )

ข้อมูลhorasep

Show More