กสิ กรไทย ให้ยื มเ งิน 20,000 ผ่อ นย าว 60 เดื อน รา ยได้น้ อยก็กู้ได้

เรี ยกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเ ชื่อสำหรับคนมีร ายได้น้อย ซึ่งหลายคนบอกว่ากู้ได้ง่ ายมากๆ สำหรับสินเชื่ อของกสิกร

ที่ออกสินเ ชื่อ ให้ยื มเ งิน 20,000 ผ่อ นย าว 60 เดือน รา ยได้น้ อยกู้ได้

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม จาก ธนาค าร กสิกรไทย ที่ได้ปล่อย บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ที่มีชื่อว่า

สินเชื่ อบุคคลสวั สดิการหักนำส่งกสิกรไทย โดยให้วง เงิ นกู้ยื ม สูงสุด 5 เท่าของร าย

และยังสามารถเลื อกผ่ อนชำร ะไปนานถึง 60 เดือน พร้อมอั ตราดอกเบี้ ยพิเศษ สำหรับ

ผู้ที่รับเงิ นเดือนผ่านทาง ธนาค าร กสิกรไทย ซึ่งหากผู้กู้มีร ายได้น้อย เงิ นเดือน 7,500 บ าท ก็สามารถ

รา ยละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กสิกร

ดอกเบี้ ยต่ำพิเ ศษ

-สำหรับหน่วยงานที่มีบันทึกข้อตกลงกับธนาค าร

วงเ งิน สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม กสิกร

-ขั้นต่ำ 6,000 บ าท

-สูงสุด 5 เท่าของร ายได้ และไม่เกิน 1,500,000 บ าท

-พิเศษ สำหรับผู้มีบั ญชีเงิ นเดือนผ่านธนาค ารกสิกรไทย วงเ งินสูงสุด 7 เท่าของรา ยได้

ร ะยะเวลาผ่ อนชำร ะ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม กสิกร

-วงเงิ นกู้ตั้งแต่ 6,000 – 20,000 บ าท เลือกผ่ อนชำร ะได้ 12, 18 หรือ 24 งวด

-วงเงิ นกู้ตั้งแต่ 20,001 – 1,500,000 บ าท เลือกผ่ อนชำร ะได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด

ค่ าธร รมเนียม / ค่ าใช้จ่าย

-ไม่มีค่ าธร รมเนียมจัดการให้กู้

-ไม่มีค่ าปรับกรณีชำร ะปิ ดบั ญชีก่อนกึ่งหนึ่งของสัญ ญากู้

-ค่ าอากรแสต มป์ติ ดสัญ ญาเ งินกู้

รา ยละเอี ยดการสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กสิกร

คุณสมบัติ ผู้สมัคร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม กสิกร

-สัญ ชาติ ไทย

-มีรา ยได้ปร ะจำต่อเดือนตั้งแต่ 7,500 บ าทขึ้นไป

-เป็นพนักงาน / ลูกจ้าง ปร ะจำของบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาค ารกสิกรไทย

-อายุผู้ขอกู้รวมร ะยะเวลาผ่ อนชำร ะแล้วต้องอยู่ร ะหว่าง 20-60 ปี หรือไม่เกินอายุเกษี ยณที่บริษัทกำหนด

-อายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (พ้นทดลองงาน)

เอกสารสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กสิกร

-สำเนาบั ตรปร ะชาช นที่เห็นรูปหน้า และเล ขทะเบี ยน 13 หลักชัดเจน

-สำเนาบั ญชีเงิ นฝากออมทรั พย์ธนาค ารกสิกรไทย

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

-สลิปเงิ นเดือน หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน

-เพิ่ม สำเนาร ายการเดินบั ญชีย้อนหลังติ ดต่อกัน 3 เดือน กรณีใช้หนังสือรับรองเงิ นเดือน

-เพิ่ม สำเนารา ยการเดินบัญ ชีย้อนหลังติ ดต่อกัน 6 เดือน หรือสำเนาการเสี ยภา ษีเงิ นได้ 50 ทวิปีล่าสุด

กรณีมีร ายได้อื่น ๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการทำงานปร ะจำ (เช่ น ค่ าคอมมิชชั่น เป็นต้น)

-ไม่ต้องยื่นสลิปเงิ นเดือน / หนังสือรับรองเ งินเดือน กรณีมีบั ญชีเงิ นเดือนผ่านธนาค ารกสิกรไทยตั้งแต่ 6

เดือนขึ้นไป (กรณีมีบั ญชีเงิ นเดือนผ่านธนาค ารกสิกรไทยน้อยกว่า 6 เดือน ให้ยื่นเอกสารแสดงรา ยได้ตามปกติ)

การอนุมัติ สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม ใช้เวลานานเท่าไหร่ ?

-ทราบผลอนุมัติภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน

สำหรับใครที่สนใจสามารถติ ดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาค ารกสิกรทุ กสาขา

ข้อมูลhorasep

Show More