ออ มสิน เปิ ดกู้ฉุ กเฉิ นรอบใ หม่ 10000 อาชี พอิ สระ ไม่ต้ องค้ำ

เรี ยกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเ ชื่อที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก หลังอ อมสินเปิ ดกู้ฉุ กเฉิ นรอบใหม่ 10,000

อาชี พอิสระ ไม่ต้องค้ำ ใครที่ยังไม่ได้กู้และกลัวไ่ผ่าน สินเชื่ อใหม่กู้ง่ ายกว่าเ ดิม

สินเ ชื่อเพื่ อค่ าใช้จ่าย ที่ให้ กู้ยื มเงิ น ฉุ กเฉิ นได้ 10,000 บ าท สำหรับ ผู้ที่มี อา ชีพ อิส ระ ดอกเ บี้ย

เพียง 10 บ าท ต่อ เดือน เท่านั้นซึ่งทาง ธนาค าร ออมสิน ได้เปิ ดให้ ลงทะเบี ยน บริการ

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ฉุ กเ ฉิน จำนวน 10,000 บ าท เพื่อเป็น ค่ าใช้จ่าย สำหรับ ช่วยพี่น้องประชาช น

ผู้ที่มีอ าชีพอิ สระ ที่ได้รับ ผลกร ะทบ จากการโค วิด 19 โดยเปิ ดให้ ลงทะเ บียน ขอ สินเ ชื่อ

เงิ นให้กู้ยื ม ได้ทาง เว็บไซ ต์ www.gsb.or.th เท่านั้น

รา ยละเอี ยด สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื ม ฉุ กเ ฉิน ผู้มีอาชี พอิสระ มีดังนี้

-วงเงิ น กู้ยื ม สูงสุดที่ 10,000 บ าท

-ดอ กเบี้ ย 0.10% ต่อเดื อน

-ผ่อ นชำระเงิ นคืน ได้นาน สูงสุด 2 ปี

-ปล อดการ ชำระเ งินคืน ใน 6 งวด แรก

-ไม่ต้องใช้หลั กประกัน

คุณสม บัติ ผู้ ลงทะเบี ยน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ฉุ กเฉิ น ผู้มีอาชี พอิสระ

-อายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

-สัญ ชาติ ไทย

-เป็นผู้ที่ประกอบ อาชี พอิสระ

-รา ยได้ ไม่เกิน 30,000 บ าท/เดือน

-ได้รับผ ลกระ ทบ จากโค วิด 19

-มีที่อยู่อ าศัย ที่แ น่นอน และ สามารถติ ดต่อได้

สาม ารถ ลงทะเบี ยน ได้ทางเว็ บไซต์ www.gsb.or.th ไม่ต้องไป ที่ สาขา สิ้นสุด โครงการ ใน วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสารยื่นส มัคร สินเชื่ อเ งินให้กู้ยื มฉุ กเ ฉิน ผู้มีอ าชี พอิสระ

-สำเ นาบั ตรประ จำตัวประชาช น

-สำเ นาท ะเบี ยนบ้ าน

– เอกสาร/หลักฐ านแสดงการได้รับผลกร ะทบจากโค วิด19 (ถ้ามี) เช่ น หนังสือแจ้งปิ ดสถานประก อบการ/ประก อบอ าชีพ

-เอกสารแส ดงการชำระห นี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ ามีประวัติห นี้ค้ างชำระ

ขั้นตอน ในการลงท ะเบี ยน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื มฉุ กเฉิ น ผู้มีอาชี พอิสระ

-เข้าไปที่ เว็ บไซต์ ออมสิน www.gsb.or.th

ข้อมูลhorasep

Show More