เยี ยวย าแนวทางใหม่แค่มีบั ตรประชาช น รับเงิ น 15,000 เท่ ากันทุกคน

โดยแนวทางที่ถูกพูดถึงมาที่สุด ตอนนี้ ถ้าจะมีการเยี ยวย าจากทางภาครั ฐ คงเป็นแนวทางเยี ยวย าใหม่

อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง​ อดีตรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ศ.ดร.สุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช​

แสดงความคิดเห็นเรื่องเ งินเยี ยวย าที่จ่ายให้ประชาช น

ให้คนที่มีบัตรประชาช นไทย ได้เงิ นชดเ ชยเท่ากันทุกคน แบบไร้เงื่ อ นไข ให้ได้ 15,000 ทุกคนเท่ากัน

ศ.ดร.สุชาติ​ ธา​ดา​ธำ​รง​เวช​ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นว่า

การใช้บัตรประชา ช น เพราะข้อมูลมีอยู่ครบถ้วนแล้ว และคนไทยทุกคนต้องได้รับเงิ นชดเ ชยเท่ากันอย่ างถ้วนหน้า

ซึ่งการที่รั ฐบ าลใช้เ งินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบ าท

โดยเป็นเ งินกู้ถึง 1 ล้านล้าน บ าท ประชาช นไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นห นี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

1.รั ฐ บ าลไทยใช้เ งินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบ าท คิดเป็น 11.4% ของจีดีพี

เพื่อแก้วิกฤตโ รคระบ า ดโ ควิ ด-19 โดยเป็นเงิ นกู้ถึง 1 ล้านล้านบ าท ประชาช นไทยทุกคน

จะร่วมกันเป็นห นี้ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2.รั ฐ บ าลมีเป้าหมายกู้เ งิน เพื่อมาชดเ ชยเยี ยวย าประชาช น 600,000 ล้านบ าท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบ าท

3.วิธีการเยี ยวย าของรั ฐบ าล มีเงื่อนไขยุ่งย ากมาก ชดเ ชยประชาช นแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่ น การให้ประชาช นที่ค้ าข ายทำงานเอง

และแ รงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คนละ 5,000 บ าทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

มีประชาช นลงทะเบี ยนกว่า 28 ล้านคน เดิมรั ฐบ าลจะให้ 9 ล้านคน

แต่หลังๆ มานี้ รั ฐบ าลได้เพิ่มผู้มีสิทธิเป็น 14 ล้านคน แล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคน

เนื่องจากเงื่ อนไขมาก จึงเกิ ดความล่าช้าไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาช น ไม่มีรา ยได้ไม่มีกิน

4.การชดเช ยแ รงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่ งยุ่งย าก ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

5.การชดเ ชยเกษตรกร กลับชดเ ชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยี ยวย า และ

6.กรณีนี้ เห ตุเกิ ดจากวิก ฤตโร คระบ าดโ ควิ ด-19 ทั่วโลก ประชาช นไทยทุกคนได้รับผลกระทบ

รั ฐบ า ลจึงควรชดเช ยทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่งย าก ไม่ล่าช้า ไม่มีเงื่ อนไขมาก การให้เงิ นชดเ ชยไม่เท่ากันไม่เป็นธ รรม

เ หตุและความเดือดร้อน หรือ ผลกระ ทบที่เ กิดจากวิกฤ ตโร คระบ าดโค วิ ด-19 มีทั่วโลก และคนไทยทุกคนก็ได้รับผลกระทบที่ไม่แตกต่างกัน

ดังนั้น รั ฐบ าลจึงควรชดเ ชยทุกคนเท่ากันทันที ไม่ยุ่งย าก ไม่ล่าช้า ไม่มีเงื่ อนไขมาก

และการให้เงิ นชดเ ชยไม่เท่ากัน จะทำให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ำและไม่เป็นธรรม

อีกทั้ง ทุกคนรับรู้และรู้สึกได้ทั่วกันอย่ างเสมอหน้า ดังนั้น ทุกคนที่ถือบัตรประชาช นไทยควรได้เงิ นชดเ ชยเท่ากันทุกคน”อดีต รมว.คลัง กล่าว

ที่มา ธรรมมหารั ฐ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช

Show More