สมั ครยื มเงิ น พรอมิ ส300,000 เงิ นเดื อน 6,000 ก็กู้ได้ ไม่ต้ องค้ำ

เรี ยกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเ ชื่อ ที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก สำหรับสินเชื่ อพร อมิส

วันนี้เรามีวิธีสมั ครยืมเงิ น พร อมิส 300,000 เงิ นเดื อน 6,000 ก็กู้ได้ ไม่ต้องค้ำมาฝ ากกัน

สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื มจาก บริษั ทพร อมิส (ประเท ศไทย) สินเชื่ อบุค คลพร อมิส ที่ออกแบ บมาให้ สะดวกสบ าย สมั ครง่าย

และหมดปั ญหาเรื่ องต้องหาบุค คลค้ำประกันหรือหลักทรั พย์ค้ำปร ะกัน สำหรับ การขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม เพราะเป็น

สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื มหมุนเวี ยนส่วนบุค คล ที่ไม่ต้ องใช้หลักทรั พย์หรือบุค คลค้ำปร ะกันใดๆ

พิเศ ษสุดคือ สำหรับผู้มีร ายได้น้อย เงิ นเดื อน 6,000 บ าท ก็สาม ารถ ที่จะ สมั ครได้พร้อมรับ

วงเงิ นอนุมั ติสำหรับผู้มีรา ยได้ต่อเดื อนไม่เกิน 30,000 บ าท อนุมั ติสูงสุดไม่เ กิน 2 เท่าของร ายได้ต่อเดื อน

ซึ่งทาง พรอมิส ให้วงเงิ น สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ สูง สุดถึง 300,000 บ าทต่อร าย พร้ อมอัต ราดอกเ บี้ยค่ าบริการและค่ าธรรมเนี ยม

อัตร าต่ำสุด 24% – อัตราสูงสุด 25% ต่อปี สูงสุดไม่เกิน 25% (ดอกเบี้ย 15% ต่อปี

ค่ าธร รมเนี ยมในการใช้วงเงิ น 9-10% ต่อ(ดอกเบี้ย 15% ต่อปี ค่ าธรรมเนียมในการใช้วงเงิ น 9-10% ต่อปี)

คุณส มบัติผู้สมั คร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม พรอมิส

1.ผู้สมั ครต้องเป็นสัญชาติไทย อายุ 20-60 ปี

2.ผู้สมั ครที่มีรา ยได้ต่อเดือน 6,000 บ าท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงห นังสือรับรองเงิ นเดือนได้)

3.ผู้สมั ครที่มีอายุการทำงานปัจจุบัน พนักงานร ายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป และ พนักงานรา ยวัน/สัญ ญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

4.ผู้สมั ครต้องมีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย

5.ผู้สมั ครต้องมีเบอร์โท รศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้

เอกสารการส มัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม พรอมิส

1.บั ตรประชาช นตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)

2.สมุดบั ญชีธนาค ารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

(ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาค ารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา

3.หนังสือรับรองเงิ นเดือนหรือสลิปเงิ นเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

ขั้นตอนสมัคร สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม สินเชื่ อบุคคลพรอมิส แบบออนไลน์

1.เริ่มแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ พรอมิส จากนั้นกดที่ สมัครออนไลน์

2.กรอกร ายละเอียดให้ครบตามรูปภาพประกอบโดยข้อมูลต้องเป็นความจริง จากนั้นอ่านข้อตกลงอย่ างละเอียดจากนั้นกด ตกลง

3.ตร วจสอบข้อมูลให้ครบจากนั้นกด ยืนยัน

4.เมื่อยืนยันแล้วท่านก็แค่รอการติ ดต่อกลับมาจากทาง สินเ ชื่อบุคคลพรอมิส

หรือ หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ กรุณาติดต่อ Call Center 1751

อัตราดอกเบี้ย บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ พรอมิส

ระยะเวลาชำ ระเงิ นคืน บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ พรอมิส

การผ่อนชำ ระจำนวนง วดการชำร ะคืนต่ำสุด2 งวด จำนวนงวดการชำ ระคืนสูงสุด 66 งวด

หมายเหตุ จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับวงเงิ นที่ได้รับอนุมัติ, จำนวนเงิ นการชำ ระคืนในแต่ละงวด,

ระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืมและการชำระคืน

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก

Show More