ทรู มูฟ ใจดีให้ยื มเงิ น 10,000 ได้ทุกคน รับเงิ น 5 นาที

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแอพที่ใจดีให้ยื มเ งิน สำหรับแอพทรูมันนี่ เพราะมีบริการ ให้ยื มเ งิน 10,000 ได้ทุกคน รับเ งิน 5 นาที

รา ยละเอียดบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ทรูมูฟ ไมโครเ ครดิต

สำหรับอัต ราการคิดดอกเ บี้ย ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่น ยื มเ งิน 0% สำหรับเดือนแรก

(โดยต้องเบิกใช้ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563) จะยื มเ งินทรู 5,000 หรือ 10,000 ก็ได้

ทั้งนี้เมื่อพ้นโ ปรฟรีแล้วคิดอัต ราดอกเบี้ ยปกติจะอยู่ที่ 24% ต่อปี ดังนั้นถ้าอย ากได้ฟรีดอกเบี้ ยก็ต้องใช้คืนภายในเดือนแรกเท่านั้น

โดยเมื่อ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ทรูไมโครเค รดิต 10,000 ฟรีดอกเ บี้ย อนุมัติแล้ว เงิ นจะโอนเข้าทรูมันนี่ วอลเล็ท

ในบัญ ชีที่ลงทะเบี ยนไว้ในตอนสมัครขอ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม

คุณสมบั ติผู้สมัคร สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ทรูมูฟ ไมโครเค รดิต

ทรู ได้กำหนดคุณสมบัติ ผู้สมัครสินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ทรูไมโครเ ครดิต 10,000 ฟรีดอกเ บี้ย ดังนี้

-สัญช าติไทย อายุ 20-60 ปี

-เป็นลู กค้ าทรูมูฟเอช ระบบร ายเดือน (บุค คลธ รรมดา) โดยมีอายุการใช้งานมากกว่า 90 วัน

-ไม่มีย อดค้ างชำระทรู มีประวัติการจ่ายบิลที่ดี

วิธีส มัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ทรูมูฟ ไมโครเค รดิต

1.โห ลดแอป วอลเล็ ต (True Money Wallet)

2.นำบั ตรประชาช นไปที่ช็อปทรู (กทม.ได้ทุกสาขา) แจ้งขอสมัครยื มเงิ นทรูผ่าน Micro Credit

3.ยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ทรู และกรอกข้อมูลการสมัคร

4.เข้าแอพทรูมันนี่เพื่อกดยอมรับเงื่อนไข

5.รอผลอนุมั ติและรับ SMS แจ้งผลการสมัคร

ผู้สมัคร ขอ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ทรูไมโครเ ครดิต จะต้องเดิ นทางไปสมัครที่ ทรูช้อป ใกล้บ้ านท่าน

หรือ สาขาทั่วประเทศได้ติ ดต่อสอบถามการยื มเงิ นทรูมันนี่ ไมโครเ ครดิต โทร 1240 กด 3

Show More