ณเด ชน์ น้องญ าญ่ า เอ ศุภชัย และแฟ นค ลับ ร่วมบุ ญท อดก ฐิน ณ วัดซูตองเป้ แ ม่ฮ่ องส อน

เมื่ อวันที่ 22 ตุลาคม 63 เพจ อีส านไม่สิ้ นคนดี ได้โพ สต์ข้อความร ะบุว่า ขออนุโม ทนาบุ ญกับคุณณเด ชน์

น้องญ าญ่ า พี่เอ ศุภชัย และแฟนคลับทุกท่ าน ที่ได้ร่วมบุ ญท อดก ฐิน ณ วัดซูต องเป้ แม่ฮ่ องสอน

ยอ ดปั จจัยกฐิ นรวม 2,028,225 บ าท และอนุ โมทน าสาธุ กับขบวนก ฐิน NY 2563 ด้วยค่ะ

ขอขอ บพระคุณเจ้ าของภ าพและข้อมูลทุกท่ านขอให้ร่ำร วยยิ่ งๆขึ้นไปค่ะ สาธุ สาธุ CR ข่าวเ ด็ด

ภาพจาก Suwimon

ขอบคุณ เจ้าของภ าพ

ยอ ดกฐิ นอลั งการงานสร้ าง

อนุโมท นาบุ ญด้ วยครับ

Show More