เจ้าพ่ อมาลั ยลู กทุ่ง หอบเ งิน 20 เข่ งขึ้นหอร ะฆั งโป รยทาน คนเเ ห่กันมาเเน่ นวัด

เมื่อวันที่ 18ต.ค.63 ที่ผ่านมา ทาง เจ้าพ่ อมาลัยลู กทุ่ง ตรี ชัยณรงค์ ค่ ายแกรมมี่โกลด์

ได้เป็นเจ้าภาพหลักกองกฐิ นสามั คคี ที่วัดรีนิมิ ตร(บ้ านแก้ง)ต.บ้ านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว จังหวัดบ้ านเ กิด

สมทบทุนสร้างศาลาธร รมสังเ วช พร้อมด้วยบร รดาเเ ม่ยกแฟ นคลับส ายบุญอีกทั่วส ารทิศ โดยกองก ฐิน

ได้ตกแต่งเงิ นทำบุญเป็นรูปดาว 5 แฉก แ ห่บนรถก ระบะอย่ างยิ่ งใหญ่ส วยง าม บรรย ากาศเป็นไปด้วยความคึ กคัก

ตรี ชัยณรงค์

โดยทางเพจ ข่าวลู กทุ่ง ได้เผยว่า รูปหล่อ เสี ยงดี กตัญญูและใจบุญจริงๆ เจ้าพ่ อมาลัยลู กทุ่ง

ตรี ชัยณรงค์ ค่ ายแกรมมี่โกลด์ แ ม้ช่วงนี้จะงานชุกสุดๆ ทั้งงานตัวเองที่เ ปิดธุรกิจเช่าชุด ที่บ้ านอ.โพธารามจ.ราชบุรี

แถมยังทุ่มทุนเกือบ 4 แสนตั ดชุดแดนซ์เซอร์เ ติมโชว์คอนเสิ ร์ตให้ยิ่ งใหญ่กว่าเดิม แต่เรื่องงานบุญ ตรี

ก็ไม่ละเลย ล่าสุด 18 ต.ค.ที่ผ่านมา เป็นเจ้าภาพหลัก พร้อมแ ม่ๆแฟนคลับสายบุญอีกทั่วสารทิศ

พร้อมใจยกกองกฐินสามัคคี ไปทอดอย่ างใหญ่โตที่วัดรีนิมิตร(บ้ านแก้ง)ต.บ้ านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

จังหวัดบ้ านเ กิด สมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวชสำหรับกองกฐินสาย ตรี ตกแต่งเงิ นทำบุญเป็นรูปดาว 5 แฉก

แห่แหนบนรถกระบะส วยง ามมากๆ เมื่อรวมยอดกฐินได้เงิ นถึง 2,366,218 บ าท ขณะที่ยอดกฐินทางสายของ

ตรี เจ้าภาพหลักได้ 207,227 บ าท บรรย ากาศเป็นไปอย่ างอิ่มบุญ สนุกสนาน แฟนๆร่วมงานกันล้นวัด ซึ่ง ตรี

พร้อมทีมงานได้นำเหรียญโปรยทานทั้งเป็นถุงและเป็นเข่งกว่า 20 ชุดขึ้นหอระฆังโปรยทานลงมาด้านล่าง ให้แฟนๆนำไปเป็นขวัญถุง

ขอบคุณที่มาจาก ภรากร เมเนพร้อม นวมอารีย์ ข่าวลู กทุุ่ง

Show More