ผู้ถือบั ตรคนจ นเฮลั่น ให้ใช้ไปเรื่ อยๆถึงเเม้เข้าสู่ปี 2564

นับว่าเป็นข่ าวดีเลยทีเดี ยว สำหรับผู้ถือบั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม เพจ สวัส ดิการ ทันข่าว4.0

ได้โพ สต์ข้อความระบุว่า บัตรคนจน ให้ใช้ไปเรื่ อยๆถึงเเม้เข้าสู่ปี 2564 ยังไม่มีประก าศเ ปิ ดลงทะเบี ย นใหม่

ประวัติผู้มีบั ตรสวัส ดิการฯรายเก่าก็จะยังไม่มีนำมาต รวจสอบเพื่อตั ดสิ ทธิ์การใช้บั ตรฯเเต่อย่ างใด

ผู้ที่อย ากทำบั ตรให้รอฟังประก าศกำหนดวันเปิ ดทำบั ตรส วัสดิการฯรอบใหม่

โพสต์ดั งกล่าว

ผู้ถือบั ตรคนจนยังสามารถใช้บั ตรได้ตามปกติ

ยินดีกับผู้ถือบั ตรด้วยนะครับ

อย่ างไรก็ตามหากมีความคื บหน้าทีมงานจะรีบนำมาอัพเ ดททันที

ขอบคุณ สวั สดิการ ทันข่าว4.0

Show More