หยุดย าวคึ กคัก ประชาช น แห่กร าบขอพร ไอ้ไข่ วัดโป รยฝน

ผู้สื่อข่าวร ายงานว่าที่วัดโปรยฝนคลอง11 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โดยบรรย ากาศภายในกุฏิเจ้าอาวาส

มีประชาช นจำนวนมากแห่เข้าขอพรจากพร ะครูสมุห์ อำนวย โชติปั ญโญ หรือ อาจารย์กุ่ย เกจิดังหนองเสือ พร้อมกับให้อาจ ารย์กุ่ย

เจิมหน้าผากและเจิมกระเป๋าให้เพื่อเป็นศิริมงคลแ ก่ชี วิตและครอบครัวในขณะที่ประชาช นยังได้เข้ากราบไหว้ขอโช คขอล าภจาก

ไอ้ไข่วัดโปรยฝนคลอง11 กันอย่ างคึกคักไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมา โดย ประชาช นต่างนำน้ำแดง ขนมเปี๊ยะ ชุดเด็ก

และ ประทัดมาจุดถวายไอ้ไข่จนดังสนั่นไปทั่วบริเวณด้านนางส าวอัจฉรา โพธิ์แตง สา วชาวบ้ านเพชรบูรณ์ กล่าวว่าหลายเดือน

ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ไวรัสโคยอด-19 ได้แพ ร่ระบ าดตนเองประสบปั ญหาถูกนายจ้างที่ต่างประเทศยกเ ลิกสัญ ญาเพราะปั ญ หาโค วิดระบ าด

จึงได้เดินทางกลับมาอยู่ที่บ้ านในประเทศไทยเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว จนกระทั้งเมื่อสองเดือนที่แล้ว เริ่มคลี่คลายลงนายจ้างได้เรียก

ตัวคนงานให้กลับไปทำงานที่ต่างประเทศกันเป็นจำนวนมากยกเว้นตนเองที่ไม่ได้เรียกตัวไปซึ่งตนเองรู้สึกเครียดมากเนื่องจากไม่มีงาน

ทำและไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใคร ซึ่งพอดีทราบข่าวว่าไอ้ไข่วัดโปรยฝนคลอง11 มีคนไปขอแล้วสมหวังกันเกือบทุกรา ยตนเองจึงได้

เดินทางไปขอให้นายจ้างเรียกตัวตนเองกลับไปทำงานบ้ านเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาปรากฏว่านายจ้างได้เรียกให้ตนเองกลับไปทำงาน

ซึ่งจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศที่เดิม วันนี้จึงได้นำไข่ไก่จำนวนหนึ่งพันฟองนำมาแก้บนถวายไอ้ไข่วัดโปรยฝนคลอง11

Show More