กรมแร งงาน เปิ ดรับสมั ครแร งงาน 2691 อัตรา ไปทำงานที่เก าหลี

เมื่อวันอังค ารที่ 28ถึง31 ตุลาคม 2563 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน ได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

การเปิ ดรับสมัครแร งงานไทย โควต้า 2,691 อัตรา ในประเภทกิจการเกษตร ปศุสัตว์ และก่อสร้าง

เพื่อไปทำงานที่สาธารณรั ฐเกาหลี โดยเปิ ดรับสมัครที่ศู นย์รับสมัครระหว่างวันที่ 28ถึง31 ตุลาคม 2563นายสุชาติ

พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแ รงงาน ได้มีการกล่าวว่า ตามที่รั ฐบ าลไทยโดยกระทรวงแร งงาน

และรั ฐบ าลสาธารณรั ฐเกาหลี โดยกระทรวงแ รงงาน ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดส่งแ รงงานไปทำงานสาธารณรั ฐเกาหลี

ตามระบบการจ้างแร งงานต่างชาติ (Employment Permit System for Foreign Workers : EPS)โดยกรมการจัดหางาน

เป็นหน่วยงานผู้ส่ง ทำหน้าที่ในการรับสมัครคัดเลือก และจัดส่งคนหางานไปทำงาน คนหางานที่จะเดินทางไปทำงานต้องผ่าน

การทดสอบภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) และทักษะการทำงาน ตามที่ทางการเกาหลีกำหนด โดยทางสำนักบริการพัฒนา

บุคลากรแห่งเกาหลี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบ สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ได้เปิ ดรับสมัครประเภทงานเกษตร

และ ปศุสัตว์ รับสมัครทั้งชาย และ ห ญิง ส่วนแ รงงานก่อสร้าง รับสมัครเฉพาะผู้ชาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุระหว่าง 18-39 ปีบริบูรณ์

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

สายตาปกติ ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแ รง

ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรั ฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน 5 ปี เอกสารที่ใช้ประกอบในการสมัคร ได้แก่

สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิ ดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

สำเนาบั ตรประจำตัวประชาช น ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปี เกิ ดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ

รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน

จำนวน 3 ใบ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ศู นย์การรับสมัครทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่

1.ศู นย์การรับสมัครกรุงเทพมหานคร ณ อาค ารเดอะฮับรังสิต ชั้น 3 บริ เวณศู นย์การค้ าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

2.ศู นย์การรับสมัครจังหวัดลำปาง ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

3.ศู นย์การรับสมัครจังหวัดอุดรธานี ณ ศู นย์การค้ าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี 2 จังหวัดอุดรธานี

4.ศู นย์การรับสมัครจังหวัดขอนแก่น ณ ศู นย์การค้ าเซ็นทรัลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

5.ศู นย์การรับสมัครจังหวัดนครราชสีมา ณ ศู นย์การค้ าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยผู้สมัครงานสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ในการสมัคร เพื่อเลือกวันที่ได้ที่ toea.doe.go.th

ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 จนถึงวันปิ ดรับสมัคร สอบถามร ายละเอียดได้ที่ 02-245-9429 02-245-6716 หรือ 1506 กด 2

ขอบคุณข้อมูล ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน เรี ยบเรี ยง

Show More