เกิ ด4 วั นหลังจากนี้ จะได้พบเจ อแต่สิ่งที่ดี หมดเคร าะห์ หมดก รรม

โช คเข้าข้าง วันเสาร์

เ มื่ อปี 2562 ที่ผ่านมาพื้นชะต าลุ่มๆดอน มาโดยตลอด เเต่ปีนี๊กลับดีอย่ างน่าต กใจ

ด วงชะตาเหมือนหนูตกถัง ข้าวสา ร จะได้เจอคนดี มีฐานะเข้ามาอุปถัมภ์

ด วงชะตาด้านเงิ นทองท่านจะพุ่งเเรงมาก ใครค้ าข าย ก็จะค้ าข ายง่ายขึ้น ยอด

ข ายโตกว่าเเต่ก่อนเเบบผิกปกติเลย ทั้งค้ าข ายปกติเเละค้ าข ายอออนไลน์

ยอดข ายกำไรต่อเดื อนหลายเเส นบ าทเลยทีเดียวคนทำงานบริ ษัทผลงานก็จะไปเข้าตาหัวหน้าเเละเจ้านายมากขึ้น

มีโอกาสได้เลื่ อนตำเเหน่ งเเละเงิ นเดือน

ด้านการเสี ยงโช ค ห ญิงที่ขายลอตเตอรี่ตามห้างสรรพสินค้ า จะให้โช คท่าน

มีโอกาสถูกรางวั ลเป็นล้ าน จะได้ออกรถป้ายเเดง เเละด วงท่านจะดีย า วๆ

โช คเข้าข้าง วันจันทร์

ห้ ว งเวลาที่ผ่านมา ด วงชะตาของท่านจะมีปัญ หากับคู่ครองกับคนรักบ่อยเเละถี่ขึ้น ให้ระ วังเรื่ องการใช้คำพูดคำจาที่ไม่ถนอมน้ำใจกัน

เเละการลงไม้ลงมือกันเเต่เเม้ด วงความรักท่านจะไม่ค่อยดี เเต่ด วงโช คล าภท่านพุ่งมาเป็นอันดั บ 1 เลย เเต่หลัง 16 มิถุนายนไปจนถึง

16 พฤศจิก า เป็นต้นไปจะได้รับโช คล าภจากการเสี ยงโช คสูง

โช คเข้าข้าง วันอังค าร

ห้ ว ง เวลาที่ผ่านมา ด วงชะตาของท่านมักถูกรุมเร้าด้วยโร คกัง ว ลจากทั้งคนรักเเละญาติพีน้อง ทำให้รู้สึกหงุดหงิดกัง ว ลเเละไม่โอเค

กับชี วิตที่เป็นอยู่ตอนนี๊ยิ่งไปคุยไปปรึกษากับเพื่อนเรื่ องอาการ ก็ยิ่งเ ค รียดจิตต กไปกันใหญ่ ชีวิ ตท่านจะเข้ารอบเข้ารอยมาก หน้าที่การ

งานเจ้านายจะขึ้นเงิ นเดือนให้ตำเเหน่งก็ขยับสูงขึ้นอีกขั้น ความกัง ว ลจะเริ่มลดน้อยลง เเละด วงท่านมีเกณฑ์ได้ลาภลอยจากการเสี่ ยง

ด วงลุ้นโช คจากการส่งฉลากสินค้ าไปลุ้นโช คตามหน้าหนังสือพิมพ์เเละตามรายการทีวี จะได้รับรางวัลเป็นรางวัลมูลค่ าหลักเเส นเเต่น่าเสี ยดาย

ที่หลายคนมีด วง เเต่กลับไม่อย า กอย า กลุ้นอย า กส่งเพราะมักคิดว่าตัวเองคงไม่ได้หรอก เเละไว้เรื่ องคำพูดคำจา อย่ าเผลอไปพูดจา

หย า บค า ยกับบิดาม ารดา เด็ ดขา ด เเม้จะเคยชินเเละติดจากการคุยกับเพื่อนมา เเต่พอเวลามาอยู่กับบิดาม ารดาต้องระ วังคำพูดให้มาก

เพราะนั่นจะทำให้ด วงเ ฮ งของท่านค่อยๆหมดไปก่อนเวลาอันควร ด วงท่านจะดีย า วๆจนถึงต้นเดือนเมษาเลย

โช คเข้าข้าง วันอาทิตย์

ห้ ว งเวลาที่ผ่านมา ด วงชะตาท่านไม่ค่อยสู้ดี มาตลอด ทำงานเหมือนจะดีจะดี จู่ๆก็เกิ ดเบ าะเเว้งกับเพื่อนร่วมงาน มีศัต รูในที่ทำงาน

มีคนเเอ บซุบซิบเรื่ องเราลั บหลังมองหน้ากันไม่ค่อยติด ทำให้ชีวิ ตท่านจมดิ่ง มีเเต่ความกัง ว ล ทำงานไม่มีความสุข จนเเทบไม่อย า กตื่น

ไปทำงานในทุกๆเช้า ชีวิ ตของท่านจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดั บเพื่อนที่ทำงานจะเข้าใจเรามากขึ้น ศั ต รูในที่ทำงานจะเเพ้ภั ยตัวเอง เเถมท่าน

ยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจากการเสี่ ยงโช ค หากเจอคนข ายล็อตเตอรี่เร่ขายล็อตเตอรี่ใยสุดท้าย ให้รับไว้ อย่ าปฎิเสธ ด วงท่านมี

เกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักเเส น

Show More