บริ ษัทเท็ นมะ เปิ ดรับสมั ครพนักงาน ฝ่ายผ ลิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไปร ายได้ 15,000 บ าท/เดื อน

บริษัท เท็ นมะ (ประเท ศไทย) จำกัด นิคมอ มตะซิตี้ ตำบลม าบย างพร อำเภอปล วกแดง

จังหวัดระ ยอง 21140 (ผลิ ตเกี่ ยวกับพล าสติกแอร์ รถย นต์)

ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนจากสำนัก งานคณะกร รมการส่งเส ริมการลงทุน (B.O.I) ในการผ ลิตชิ้นส่วน

พล าสติ กสำหรับผ ลิตภั ณฑ์ไฟฟ้าอิเ ล็กทร อนิกส์ และย านย นต์

ตำแห น่งเ ปิดรับ

-พนั กงานฝ่ายผ ลิต

สวัส ดิการ

-ค่ าแ รง 335 บ าท / วัน

-ค่ าก ะดึก 45 บ าท / วัน

-ค่ าอาหาร 10 บ าท / วัน

-ค่ าอาหาร OT 10 บ าท / วัน

-ค่ ายืน 6 บ าท / วัน (แผน กฉีดพล าสติก)

-ค่ าชำน าญการ 50 บ าท / วัน (บ างแผนก)

-เ บี้ยข ยัน 400/ 600/ 800 บ าท / เดือน

ตั ดวีควันที่ 1-15 เงิ นออกวั นที่ 25 และ

ตั ดวีควันที่ 16-สิ้นเดื อน เงิ น ออ กวันที่ 10

ทำง าน จ – ศ เวลา 08.00 – 17.00 น.

เปิ ดบั ณชี ธ.ทห ารไทย เท่านั้น

รถรับ-ส่ง : ชลบุรี บ างแสน ศรีร าชา ครือสห พัฒ

บึง เขาขย าย หนองแข วะ บ่อวิน หนองป รือ มา บปู สะพ านสี่

มา บย างพร ปล วกแดง สัต หีบ เขาไม้ แก้ว โป้ งสะเก็ต

คุณส มบัติ

-ช าย/ห ญิงจำน วนมาก

-รา ยได้ร วม 15,000 ขึ้นไป

-คุณส มบัติ อายุ 18-35 ปี

-สามา รถเริ่ มงานได้ทันที ฟรีรถรั บส่งตามเส้ นทาง

-ส่ วนสูง 155 ชม. ขึ้นไป

-วุ ฒิ ม.3 ขึ้นไป

-ไม่มีร อยสัก

รับโ ดย บริ ษัท เอเชื่ ยนรีซ อร์ส จำกัด

กร อกใบสมั ครออ น์ไลน>>> https://bit.ly/33Dhryz

เข้าทำงานที่

ผู้ที่กำลังหางา นสนใจสมั ครงาน สาม ารถติ ดต่อได้ที่

บริษัท เท็ นมะ (ประเท ศไทย) จำกัด

7/119 หมู่ 4 นิคมอุตส าหกร รมอมต ะซิตี้ ตำบล มาบย างพร อำเภอปล วกแ ดง ระย อง 21140

Show More