พ่ อแ ม่เลี้ ยงเดี่ ยว เตรี ยมเฮ พม เปิ ดโคร งการใหม่ แบ่ งเบ าภาระ

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่บ้ านเอื้ออาทรพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รั ฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานพิธีเปิ ดสถานรับเลี้ยงเ ด็ก บ้ านเพิ่มสุข

จังหวัดพิษณุโลก และมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการเลี้ยงเด็ก ปฐ มวัยจำนวน 30 คน

และผู้ทำคุณประโยช น์แก่สังคมจำนวน 2 คนพร้อมทั้งเยี่ ยมชมสถานที่รับเลี้ ยงเ ด็ก ตลอดจนชมการสาธิตให้

ความรู้ในการเลี้ยงดูเด็ กปฐมวัย โดยมี นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเ ด็กและเย าวช น

หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีม ONE HOME พม.

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สภาเด็ กและเย าวช น ผู้นำชุมช น ตลอดจนเครือข่ ายผู้ดูแลเด็ กใน

จังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมพิธีให้การต้อนรับนายจุติ ไกรฤกษ์ รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพเศร ษฐกิจ สังคม เปลี่ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง

ของสถาบันครอบครัว จากครอบครัวขย ายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีเพียงพ่ อ แ ม่ ลู ก นอกจากนี้ยังมีครอบครัวพ่ อ แ ม่เลี้ยงเดี่ยว

ซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่พ่ อหรือแ ม่ ต้องเลี้ยงลู กโดยลำพัง และประกอบกับสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของโร คโค วิด-19

มีผลทำให้ครอบครัวมีร ายได้ไม่เพียงพ อในการเลี้ยงดูเด็ กโดยเฉพาะเ ด็ก ปฐมวัย ช่วงอายุระหว่าง 3 เดือน – 6 ปี

ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทางด้านสติปั ญญาการเรียนรู้ของเ ด็ก การพัฒนาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมวัย

เพื่อจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเ ด็ก ให้เติบโตเป็นทรั พย ากรบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต

ข้อมูลmumkhao

Show More