ลุ งพล ป้าแต๋ นทำบุ ญก ฐิน สำนักส งฆ์ด อยสวร รค์

ช่วงห นี้หลังรอคว ามคื บหน้าค ดีน้องช มพู่ ลุงพล ป้าแ ต๋น ก็เดิ นส ายทอดก ฐินตามวั ดต่างๆ หลายวั ดมาก

ล่าสุ ดเดิ นทางไปพร้ อมคุ ณอุ๊บ วิริยะ ไปท อดก ฐิน ณ วัด สำนักส งฆ์ด อยสวร รค์ มีผู้คนจำน วนมากมาร่ วมในงานกฐิ นครั้งนี้

และลุ งพลป้ าแต๋ นก็ได้พ บกับ หล วงปู่เดื อนชั ยอีกค รั้ง

อนุโ มทนาบุ ญด้ วยครับ

ลุงพ ลป้าแ ต๋น พบกับห ลวงปู่เดื อนชั ยอีกครั้ง

อนุโ มทน าบุ ญด้ วยครับ

สาธุ

รถคั นที่หล วงปู่นั่ง

อย่ างไรก็ตามก็ขออนุโมท นาบุ ญครั้ งนี้ด้ วยครับ

ขอ บคุณ เจ้าข องภาพ

Show More