บิ๊กป้ อม ทอดก ฐิน สร้างเจ ดีย์หล วงปู่คำพั นธ์ เป็นปีที่ 6 ได้ 3.2 ล้าน

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ที่วัดโฆสมังคลาราม บ้ านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม พลเอกประวิตร

วงษ์สุวรรณ รองนายกรั ฐมนตรี พร้อมคณะนายทหาร นายตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ตลอดจนผู้นำชุมช น

ท้องถิ่น ร่วมทำบุญทอดถว ายกฐิ นสามั คคีประจำปี เพื่อสมทบทุน สร้างพระมหาเ จดีย์โฆสปั ญโญศรีพนม สร้างถวายเป็นพุทธบูชา

รวมถึงถวายแด่ พระสุนทรธรรมากร หรือ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปั ญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

สา ยวิปัส สนากร รมฐ าน ซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่มีศิษย านุศิษย์เค ารพศรั ทธาในปีนี้ ได้ปัจจัยในการทำบุญ

ทั้งสิ้น 3,290,544 บ าท และนับเป็นปีที่ 6 ที่พล.อ.ประวิตรได้ทำบุญทอดถวายกฐินมาต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 ทั้งนี้

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรั ฐมนตรี ได้มีความศรั ทธาต่อหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปั ญโญ ในสมัยที่เดินทางมาทำงาน

ในพื้นที่ เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ทำให้มีการเชิญชวน ผู้มีจิตศรั ทธาร่วมสร้าง มาตั้งแต่ปี 2557 และเป็นที่ฮือฮา

เนื่องจากได้ยอดกฐินสูงกว่า 82 ล้านบ าท ในปีแรก และมีการร่วมทำบุญสมทบทุนมาต่อเนื่อง ค าดว่าจะก่อสร้างแล้ว

เสร็จสมบูรณ์ ประมาณปี 2564-2565 ค่ าก่อสร้างประมาณ 400 – 500 ล้านบ าทสำหรับ หลวงปู่คำพั นธ์ โฆสปั ญโญ

อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม ได้ละสังขาร เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 สิริอายุ 88 ปี 71 พรรษา

จากนั้น ศิษย านุศิ ษย์ ได้นำสรีรสังขาร เก็บรักษาไว้ที่ศาลาการเปรียญ ณ วัดพระธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

ให้พุทธศาสนิกช น ได้กราบไหว้ บูชาเป็นสิริมงคล ถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 17 ปี รอประกอบพิธีพระราชทานเพลิง

ซึ่งวัดโฆสมังคลาราม บ้ านโคกสว่าง หลวงปู่คำพั นธ์ เคยมาพั ฒนาและจำพร รษาที่วัดแห่งนี้ ทางพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

รองนายกรั ฐมนตรี จึงได้มีการผลักดันให้มีการก่อสร้างถวาย เนื่องจากเค ารพศรั ทธาส่วนการก่อสร้าง พระรั ตนบรมธ าตุเจดีย์ ศรีพนม

โฆสปั ญโญ ที่วัดโฆ สมังคล าราม บ้ านโพนสวาง ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม เริ่มดำเนินการก่อสร้ างลงเส าเอก

ในวันที่ 9 มกราคม 2558 ถือเป็นมหากุศลอันยิ่ งใหญ่ ภายใต้การนำของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรั ฐมนตรี

และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตผู้บัญชาการทหารบก ร่วมกับเพื่อน ทหาร จปร.17

ที่มีความเลื่อมใสศรั ทธาต่อหลวงปู่คำพั นธ์ โฆสปั ญโญ พระเ กจิอาจ ารย์ชื่อดัง ผู้มีฉาย า เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขง

ข้อมูลsiamnews

Show More