กร มอุตุฯ เตื อน ฉบั บ 8 พ ายุโซเด ล ระดั บ 4

กร มอุตุฯ ประก าศ พา ยุโซนร้ อนกำลังแ รง โซเ ดล (พ ายุระดั บ 4) ฉบั บที่ 8 ลงวันที่ 24 ตุล าคม 2563

เมื่อเว ลา 16.00 น. วันนี้ (24 ตุลาคม 2563) พ ายุโซนร้ อนกำลังแ รง โซเ ดล (พ ายุระดั บ 4)

บริเว ณทะเลจีนใต้ต อนกลาง มีศู นย์กล างอยู่ที่ล ะติจูด 17.8 องศาเห นือ ลองจิจูด 112.1 องศาต ะวันอ อก

มีคว ามเร็ วลมสูงสุดใกล้ศู นย์กลางประม าณ 100 กิโลเม ตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่ อนตัวทางทิ ศตะวันตกอย่ างช้าๆ

ค าดว่าพ ายุนี้จะเคลื่ อนเข้าใกล้ช ายฝั่งประเทศเวี ยดนามต อนบน ในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2563

หลังจ ากนั้นจะอ่ อนกำลังลงอย่ างร วดเ ร็ว ส่งผ ลทำให้ภ าคตะวันอ อกเฉี ยงเห นือ มีฝ นกับมีลมแ รง

ทั้งนี้ขอให้ประช าช นติ ดตามสถ านก ารณ์อากา ศในช่วงนี้เป ฌนปร ะจำ เพื่อป้ องกันอันตร ายที่อาจทำให้เกิ ดฝนตกห นัก น้ำท วมฉั บพ ลัน

ขอบคุณ กรม อุตุฯ

Show More