เตรี ยมใช้เ งิน บัต รคนจ น เดื อนพฤ ศจิก ายน วงเงิ นล่าสุ ด

เมื่ อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผ่ านมา เฟซบุ๊ก สถานีข่ าวกระทร วงการค ลัง Ministry of Finance News Station

รา ยง านว่า นา งส าววิล าวร รณ พย าน้ อย รองอธิ บดีก รมบั ญชีกลาง ในฐ านะโฆ ษกก รมบั ญชีกล าง เปิ ดเผ ยว่า

จากกรณีที่คณ ะรั ฐมนต รีเห็นช อบการเพิ่ มเ งินค่ าซื้อสินค้ าอุปโ ภค บริโ ภคที่จำเป็น ให้แ ก่ผู้ถื อบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐ

อีก 500 บ าทต่อคนต่อเดื อน เป็นเวลา 3 เดื อน ตั้งแต่เดื อนตุล าคม ถึงธันว าคม 2563 แบ่ งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ผู้ถื อบั ตรสวั สดิการแ ห่งรั ฐที่มีร ายได้ไม่เ กิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับ (300บวก500) รวมเป็น 800 บ าทต่อเดื อน

2. ผู้ถื อบั ตรส วัสดิก ารแห่ งรั ฐที่มีร ายได้เกิน 30,000 บ าทต่อปี จะได้รับ (200บวก500) รวมเป็น 700 บ าทต่อเดื อน ทั้งนี้

ในเดื อนตุลา คมที่ผ่ านมา ผู้ที่จะได้รั บวงเงิ นเพิ่ มเติม 500 บ าท จะได้เ งินวันที่ 8 ตุลาคม ส่ วนอีก 2 ง วด

จะได้รั บเงิ นวันที่ 1 พฤ ศจิก ายน และ 1 ธันว าคม ตามลำดั บ

และเ งินที่ใช้ได้ภ ายในบั ตร

ภา พจาก สำนักประช าสัมพั นธ์เ ขต 7 กรมป ระช าสัมพั นธ์

Show More