ธนาค ารออ มสิน เปิ ดกู้ฉุ กเฉิ นรอบใหม่ 10,000 อาชี พอิ สระ ไม่ต้ องค้ำ

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอ ย่ างมาก หลังออมสินเปิดกู้ฉุ กเฉิ นรอบใหม่ 10,000 อาชีพอิสระ

ไม่ต้องค้ำ ใครที่ยังไม่ได้กู้และกลัวไ่ผ่าน สินเชื่ อใหม่กู้ง่ายกว่าเดิม

สินเชื่ อเพื่อค่ าใช้จ่าย ที่ให้ กู้ยืมเ งิน ฉุ กเฉิ นได้ 10,000 บ าท สำหรับ ผู้ที่มี อาชีพ อิสระ ดอกเบี้ย เพียง 10 บ าท ต่อ เดือน เท่านั้น

ซึ่งทาง ธนาค าร ออมสิน ได้เปิดให้ ลงทะเบี ยน บริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น

จำนวน 10,000 บ าท เพื่อเป็น ค่ าใช้จ่าย สำหรับ ช่วยพี่น้องประชาชน ผู้ที่มีอาชีพอิสระ

ที่ได้รับ ผลกระทบ จากการโควิด 19 โดยเปิดให้ ลงทะเบี ยน ขอ สินเชื่ อ เ

เ งินให้กู้ยืม ได้ทาง เว็บไซต์ www.gsb.or.th เท่านั้น

ร ายละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น ผู้มีอาชีพอิสระ มีดังนี้

-วงเงิ น กู้ยืม สูงสุดที่ 10,000 บ าท

-ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน

-ผ่อนชำระเงิ นคืน ได้นาน สูงสุด 2 ปี

-ปลอดการ ชำระเงิ นคืน ใน 6 งวด แรก

-ไม่ต้องใช้หลักประกัน

คุณสมบัติ ผู้ ลงทะเบี ยน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น ผู้มีอาชีพอิสระ

-อายุ ตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

-สัญชาติ ไทย

-เป็นผู้ที่ประกอบ อาชีพอิสระ

-รา ยได้ ไม่เกิน 30,000 บ าท/เดือน

-ได้รับผลกระทบ จากโควิด 19

-มีที่อยู่อาศัย ที่แน่นอน และ สามารถติดต่อได้

สามารถ ลงทะเบี ยน ได้ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ไม่ต้องไป ที่ สาขา สิ้นสุด โครงการ ใน วันที่ 30 ธันวาคม 2563

เอกสารยื่นสมัคร สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น ผู้มีอาชีพอิสระ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบี ยนบ้ าน

– เอกสาร/หลักฐานแสดงการได้รับผลกระทบจากโควิด19 (ถ้ามี) เช่น หนังสือแจ้งปิดสถานประกอบการ/ประกอบอาชีพ

-เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลู กค้ ามีประวัติหนี้ค้ างชำระ

ขั้นตอน ในการลงทะเบี ยน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ฉุ กเฉิ น ผู้มีอาชีพอิสระ

-เข้าไปที่ เว็บไซต์ ออมสิน www.gsb.or.th

Show More