วิธีสมั ครสินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด ธ.เกี ยรตินาคิน แบ บไม่ต้ องค้ำ วงเงิ น 500,000 บ าท

ธนาค าร เกียรตินาคิน เปิดบริการสินเ ชื่อหมุนเวียน บัตรกดเงิ นสด KKP cash card สินเชื่ อกดเงิ นสด

สำหรับพนักงานที่ต้องการเงิ นสดหรือสำหรับเป็นวงเงิ นสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเ งินสูงสุด 500,000 บ าท

พิเศษสามารถถอนสูงสุด 100,000 บ าท ต่อวัน ท่านที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่ อบัตรกดเงิ นสดแบบไม่ต้องค้ำ วงเงิ น 500,000 บ าท

ธนาค ารเกียรตินาคิน โดยมีร ายละเอียดดังต่อไปนี้…

บัตรกดเ งินสดน่าใช้อย่ าง KKP cash card สินเชื่ อกดเงิ นสดที่ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

เพื่อที่ท่านสามารถนำเงิ นเหล่านี้ไปใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ วงเ งินสูงสุด 500,000 บ าท

โดยไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุคคล ค้ำประกัน พิเศษชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงิ นต้น และที่สำคัญฟรีค่ าธรรมเนียมเบิกถอนเงิ นสดตลอดชีพ อีกด้วย

ข้อดีของสินเชื่ อบัตรกดเงิ นสด KKP cash card

เป็นบัตรที่สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งย าก ไม่ต้องมีหลักท รัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

หมดปัญหาเรื่องการผ่อนชำระ เพราะชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงิ นต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บ าท

กดเ งินสดได้ทุกที่ จากตู้เอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay

ซื้อสินค้ าหรือใช้จ่ายชำระค่ าสินค้ า บริการ ได้ง่ายๆได้ทุกร้านค้ าที่มีเครื่องหมาย Union Pay

ช่องทางจ่ายชำระคืนได้หลายช่องทาง

วิธีสมัครสินเ ชื่อบัตรกดเ งินสด KKP cash card

เมื่อเข้ามาที่หน้า สมัครสินเ ชื่อบัตรกดเงิ นสด KKP cash card จาก ธนาค ารเกียรตินาคิน

แค่ท่านกรอกข้อมูลตามรูปด้านบนให้ครบและกด จากนั้นกดที่ปุ่ม ยืนยันการสมัคร

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น จากนั้นก็แค่รอทางธนาค ารเกียรตินาคิน ติดต่อกลับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรกดเงิ นสด KKP cash card

สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้กู้ต้องมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิด 60 ปี

ผู้กู้ต้องมีรา ยได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บ าทขึ้นไป

ผู้กู้ต้องมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้ านและที่ทำงาน

สำหรับเจ้าของกิจการ

ผู้กู้ต้องมีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิด 60 ปี

ผู้กู้ต้องมีร ายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บ าทขึ้นไป

ผู้กู้ต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี จดทะเบี ยนในรูปแบบนิติบุคคลหรือมีทะเบี ยนพาณิชย์

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้ านและที่ทำงาน

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่ อ

เอกสารสำหรับผู้ขอสินเชื่ อที่เป็นพนักงานบริษัท ผู้มีรา ยได้ประจำ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน (2 ชุด)

สำเนาทะเบี ยนบ้ าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเ ชื่อ)

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเ งินฝากออมท รัพย์ หรือกระแสร ายวัน*

สลิปเ งินเดือนตัวจริง /หนังสือรับรองรา ยได้ล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน

สำเนาบัญชีเงิ นฝากแสดงรา ยได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

เอกสารสำหรับผู้ขอสินเชื่ อที่เป็น อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับฃ

สำเนาทะเบี ยนบ้ าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่ และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่ อ)

สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเ งินฝากออมทรั พย์ หรือกระแสร ายวัน*

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบีย นนิติบุคคล ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน / สำเนาทะเบีย นการค้ า

สำเนาบัญชีเงิ นฝากแสดงร ายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

* ในการโอนเงิ นสินเชื่ อเข้าบัญชี โดยต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเ ชื่อเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีของผู้อื่น หรือบัญชีที่มีชื่อร่วมกับผู้อื่นได้

Show More