กร มอุตุฯเตื อน พา ยุโมล าเบ เตรี ยมรั บมื อให้ดี

วันที่ 25 ตุล าคม 2563 เฟ ซบุ๊กที่ใช้ชื่ อว่า ราช สีห์ จิตอ าสา ได้โพ สต์ภาพพร้ อมข้อค วามร ะบุว่า

เพิ่ งได้มาดูเย็ นนี้ มาแร งมาก ใหญ่โตซ ะด้วย เป็นไ ต้ฝุ่ นไปซ ะแล้ว สำหรับ พา ยุ โมล าเบ (Molave)

หรือพ ายุห มายเ ลข 18 ตามวิธีเรี ยกแ บบญี่ ปุ่น ตั้งโดยประเ ทศฟิ ลิปปิ นส์ หม ายถึง ชื่อไม้เนื้ อแ ข็งชนิ ดหนึ่งใช้ทำเครื่ องเรื อน

กำลังขึ้ นฝั่งที่ฟิลิ ปปิ นส์ค่ำนี้ ที่พิกั ด 13.4N 124.2E ด้ว ยความเร็ วลมใกล้ศู นย์กล าง 130 กม/ชม

คว ามกดอ ากาศ 980 มล.บาร์ เคลื่ อนไปทางทิ ศตะวั นตก 25กม/ชม ดูตามทิ ศทาง เป็นไ ต้ฝุ่น จนไปขึ้ นฝั่งที่เวี ยดน ามในวันที่ 28นี้

ไม่ต้องถามว่าไ ทยจะกร ะท บมั๊ย

โพ สต์ดังกล่ าว

ภาพพ ายุดังกล่ าว

ภาพพ ายุดังกล่ าว

ภาพพ ายุดังก ล่าว

ขอบคุณ ราชสีห์ จิตอาสา

Show More