บุ ญครั้ งใหญ่ ขบ วนต้นก ฐิน 69 กอง แ ห่ไปวั ดที่ยังไม่มีใครเป็นเจ้ าภ าพ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผ่านมา ที่บริเวณถนนด้านหน้าวิทย าลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ ถ.กสิกร รม ต.เมืองใต้

อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดี มหาวิทย าลัยเฉลิมกาญจนา พร้อมด้วย

ดร.พอพันธุ์ สนเจริญ กร รมการสภามหาวิทย าลัย และคณะกร รมการสภามหาวิทย าลัย ได้นำคณะอาจารย์และ

นักศึกษาของมหาวิทย าลัยเฉลิมกาญจนา และวิทย าลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ จัดขบวนแห่ต้นเงิ นและกองกฐินสามัคคี

ซึ่งขบวนแห่กองกฐินจัดอย่ างยิ่ งใหญ่ตระการตาโดยคณะอาจารย์และนักศึกษาทุ กคนพากันแต่งกายด้วยชุดไทย

ถือต้นเงิ นกฐินจำนวน 69 ต้น ๆ ละ 30,000 บ าท และองค์กฐิน มีขบวนแห่รถสามล้อดอกลำดวน จำนวน 80

คันตกแต่งอย่ างสวยงาม เพื่อให้คณะกร รมการสภ ามหาวิทย าลัยและคณะอาจารย์ที่อ าวุโสแต่งชุดไทยได้นั่งบนรถสามล้อ

แห่ไปตามถนนทุ กสายรอบเขตเทศบ าลเมืองศรีสะเกษทั้งนี้ เพื่อเป็นการป ระชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาช นชาวศรีสะเกษ

ได้มาร่วมทำบุญทอดกฐินสา มัคคีในครั้งนี้ด้วย ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากประชาช นชาวศรีสะเกษเป็นอย่ างมาก

และพากันนำเอาเงิ นมาติ ดใส่ต้นเงิ นเพื่อเป็นการร่วมสมทบทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้โดยได้รับความเมตตาจาก

พระร าชกิตติรั งษี เจ้าคณ ะจังหวัดศรีส ะเกษ เป็นประธานฝ่าย สงฆ์ และมีพระเทพวิสุ ทธิญาณ หรือหลวงพ่อไพบูลย์

สุมังคโล พระสายวิปัสสนาจารย์ จากวัดอนาลโยทิพย าราม ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเย า ซึ่งเป็นพระเถระสายพระอาจารย์ใหญ่มั่น

ภูริทัตโต และ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทย าลัยเฉลิมกาญจนา นั่งบนรถสามล้อในขบวนแห่กองกฐิน

สามัคคีที่ยิ่ งใหญ่สวยงามย าวเหยียดในครั้งนี้ด้วย

ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ อธิการบดี มหาวิทย าลัยเฉลิมกาญจนา กล่าวว่า ตนพร้อมด้วยคณะกร รมการสภามหาวิทย าลัย

คณะอาจารย์และนักศึกษา ได้จัดทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุ ทธศาสนา เนื่องจากว่า

ในช่วงเทศกาลกฐินของ จ.ศรีสะเกษปีนี้มีวัดในเ ขตพื้นที่ จ.ศรีสะเกษที่ยังไม่มีใครไปจองทอดกฐิ นเลย จำนวนทั้งสิ้น 69 วัด

ตนและคณะจึงได้ร่วมกันจัดทอดกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อท อดถว ายวัด ทั้ง 69 วัด

ข้อมูลsiamnews

Show More