กรุ งไทย เปิ ดให้อาชี พอิ สร ะกู้ได้ 150,000 ไม่ต้ องค้ำ

สินเ ชื่อในปั จจุบันมีความหล ากหลายและมีเงื่ อนไขที่แตกต่างกันเป็นอย่ างมาก ซึ่งต้องย อมรับเลยว่า

ธนาค ารกรุงไทยถือเป็นอีกหนึ่งธนาค ารที่มีสินเ ชื่อดีๆ ให้กู้ง่าย และไม่ต้ องมีคนค้ำปร ะกันอีกด้วย

สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กรุงไทย สำหรับ อาชีพ ยังมีจุดเด่น ที่ ไม่ต้ องใช้ห ลักทรั พย์

และไม่ต้องใช้บุ คคลเพื่อค้ำปร ะกัน อีกด้วย และยังด อกเบี้ ยที่ถูกเป็นพิเศ ษอีกด้วย

รา ยเอี ยด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กรุ งไทย สำหรับผู้มีอาชี พอิส ระ

– กู้ยื มเงิ นได้ สูงสุด 5 เท่า ของ รา ยได้ต่อเดื อน หรือ 150,000 บ าท แต่ให้กู้ได้ ที่ ไม่เกิน 1 ล้านบ าท

-ไม่ต้ องมี บัญ ชี การรับเงิ นเดือน กับ ธนาค ารกรุงไทย ก็ได้ เพียงมีร ายได้ต่อเดื อนที่ 30,000 บ าท ขึ้นไป ก็สามารถขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื มได้

-ไม่ต้ องใช้หลักท รัพย์ หรือ บุค คลมาค้ำป ระกัน

คุณสมบัติ สมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กรุงไทย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

-มีร ายได้ ต่อเดือน ที่ 30,000 บ าท ขึ้นไป และมีอายุ การทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

-หากเป็น เจ้าของ กิจการ รา ยย่อย ต้องมี รา ยได้ เดือนละ 30,000 บ าท ขึ้นไป และมีการ เปิ ดร้าน ไม่น้อย กว่า 2 ปี ขึ้นไป

-ต้องไม่มีประวัติที่เสี ยหายทางด้านการเ งิน และ ไม่มีห นี้สิน

เอกสาร การสมัคร สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กรุงไทย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

-สำเ นาบั ตรประ ชาช น

-สำเ นาท ะเบี ยนบ้ าน

-บั ตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

-ต้นฉบับ หนังสือ รับรองร ายได้ หรือ สลิปเงิ นเดือน ในเดือนล่าสุด หรือ ต้นฉบับหลักฐาน แสดงร ายได้ ที่น่าเชื่ อถือ

Statement ในการขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม กรุงไทย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ

-บุคคล ทั่วไป ที่ทำงานประจำ ให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน ขึ้นไป

-เจ้าของ กิจการ รา ยย่อย ให้ใช้ Statement การดำเนินการ ธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี ขึ้นไป และ

สำเนาหนังสือ รับรอง การ จด ทะเบี ยน ถ้ามี หรือ สำเนา ทะ เบี ยน การค้ า ถ้ามี

สำหรับใครที่สนใจสินเชื่ อของธนาค ารกรุงไ ทย สามารถสอบถามได้ที่ ธนาค ารกรุงไทยทุ กสาขาเลยจ้า

Show More