ธ.ไท ยพาณิ ชย์ ใจดี ให้ยื ม ไม่ต้อ งใช้ค นค้ำ

เรี ยกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อที่มีหล ายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก หลังไ ทยพ าณิ ชย์ ใจดี ให้ยื ม

ไม่ต้องใช้คนค้ำ ใครที่เป็นลูกค้ าไท ยพาณิ ชย์ ห้ามพล าด

สินเชื่ อส่วนบุลคล Speedy Loan ที่ให้ ยื มเ งิน ได้ ตั้งแต่ 30,001-99,999 บ าท และยังสามารถ

ผ่อนชำระได้ นาน สูงสุด 60 เดือนซึ่ง บริการ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุลคล Speedy Loan จาก

ธนาค าร ไท ยพาณิ ชย์ สามารถสมั คร ขอ สินเ ชื่อ เงิ นด่ วน ได้แบบง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้หลักท รัพย์ หรือ

บุค คลค้ำป ระกัน ซึ่งถ้าได้รับอนุ มัติ เงิ นจะโอนเข้าบั นชีธนาค าร และยังช่ องทาง

ในการชำร ะเงิ นคื นให้เลื อกหลายวิธี เรี ยกได้ว่าสะด วกสบ ายสุดๆ

การยื่น ขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุลคล Speedy Loan ไท ยพาณิ ชย์

-ยื่นขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็น ต้องมีหลักทรั พย์ และ บุคคลมาค้ำประกัน

– เมื่อ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ได้รับอนุมัติแล้ว ทาง ธนาค าร จะโอนเ งิน เข้าในบั ญชี ธนาค าร ที่ผู้สมัครได้แจ้งเอาไว้ ทันที

วงเ งิน สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุลคล Speedy Loan ไท ยพาณิ ชย์

-ยื มเงิ นได้ ตั้งแต่ 20,000 ถึง 3,000,000 บ าท

1.กู้ยื มเ งิน ที่ 20,000 ถึง 30,000 บ าท ผ่อนได้นาน 24 เดือน

2.กู้ยื มเงิ น ที่ 30,001 ถึง 99,999 บ าท ผ่อ นได้นาน 60 เดื อน

3.กู้ยื มเ งิน ที่100,000 ถึง 3,000,000 บ าท ผ่อ นได้นาน 72 เดื อน

การชำร ะคื น สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุ ลคล Speedy Loan ไท ยพาณิ ชย์

-ชำระเ งินคื น เป็นร ายเดื อน ที่เดื อนละเท่ าๆกัน

-อัต ราดอกเ บี้ย แบบ ลดต้น ลด ดอก

-ร ะยะเว ลาในการ ผ่อ นชำร ะคื น ขั้นต่ำ ที่ 12 เดือน นานสุด ที่ ไม่เกิน 72 เดื อน

เงื่ อนไขผู้ยื่นขอ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุลคล Speedy Loan ไท ยพาณิ ชย์

-มี อายุ 20-60 ปี

-รา ยได้ ขั้นต่ำ ที่

1.มีรา ยได้ที่ 15,000 บ าท สำหรับ พนักงาน ประจำ

2.มีร ายได้ที่ 15,000 บ าท สำหรับ เจ้าของ ธุรกิจ

-มีเบอร์ โท รศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

เอกส ารยื่นขอ สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุลคล Speedy Loan ไท ยพาณิ ชย์

1.สำเนา บัต รประชาช น หรือ สำเนาบั ตรข้าร าชการ ที่มีเล ขปร ะจำตัว ปร ะชาช น และ รูปถ่าย พร้อม สำเน าทะเบี ยนบ้ าน

2.สลิปเ งินเดื อนล่าสุด หรือ หนั งสือรั บรองเงิ นเดื อน ย้อนหลัง ที่ 3 เดือน สำหรับ พนักงานประจำ

3.สำเนาหนั งสือจทะเบี ยนห้ างหุ้นส่ วน จากทาง กระทร วงพาณิชย์ / สำเน ายอดเงิ นฝาก ย้อนหลังที่ 6 เดือน สำหรับ เจ้าของกิจการ

4.สำเนา บั ญชี ธนาค าร หน้าแรก ของต้องการให้ ธนาค าร โอนเงิ นเข้า

การ อนุ มัติ สินเ ชื่อเ งินให้กู้ยื ม ส่วนบุลคล Speedy Loan ไท ยพาณิ ชย์ เป็นไปที่ ธนาค าร กำหนด เท่านั้น

สำหรับใครที่สนใจสามารถสมั ครขอ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยื ม ส่วนบุลคล Speedy Loan ได้ที่ ไท ยพาณิ ชย์ ทุกส าขาทั่ วประเ ทศ

Show More