ผู้ปร ะกันต นเ ฮลั่ น ได้ 2,000 ใช้ชื้ อข อง

เพจเฟ ซบุ๊ก สำนั กง านปร ะกันสั งคม กระทร วงแร งงาน โพส ต์ข้อค วาม โดยร ะบุว่าเริ่ มแล้ว

โคร งการคูปองแท นใจให้ผู้ปร ะกั นตน มูลค่ าม ากกว่า 2,000 บ าท

ซีพี เฟร ชม าร์ทร่ วมกับ กระทร วงแร งง าน โดยสำนักงานประกั นสั งคม ช่ว ยลดค่ าคร องชี พผู้ประกั นตนในร ะบบ

มอ บคูป องส่ วนลดเงิ นสดส่วนล ดสินค้ า สิท ธิ์ซื้อ 1 แถม 1 และอีกม ากมาย

รับสิท ธิประโ ยชน์ได้ง่ ายๆ ดังนี้

1.สแก นเพิ่ มเพื่ อน หรือ add LINE @CPFRESHMART หรือคลิก https://lin.ee/wTw1of4

2.กดปุ่ มรับคูปอง ในโคร งการคูปองแ ทนใจให้ผู้ปร ะกันตน

3 เลื อกคูป องที่สนใจ ใช้ได้ทั้งอ อนไ ลน์และที่ร้า นซีพี เฟร ชมา ร์ท

4 พิเศษ รับซิ มท รูฟรี ได้ที่ร้ านซีพี เฟร ชม าร์ท

เริ่ มใช้คูปอ งได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤ ศจิก ายน 2563

ที่มา:varietyded.com

Show More