บัต รคนจ นมีเฮ ให้เพิ่ ม 3,000 บ าท 1.1 ล้านคน เตรี ยมรอรับเ งิน

ครม.มีมติช่ วยเห ลือผู้ถือ “บั ตรคนจ น” หรือ “บัต รสวั สดิการแห่งรั ฐ”

ที่ยังไม่เคยได้รับสิ ทธิ์ช่ วยเหลื อจากผลกร ะทบโค วิด-19 อีก 1.1 ล้านคน รา ยละ 3,000 บ าท เตรี ยมโอนเข้าบั ตรทันที

หลั งจากเมื่อวานนี้ ครม.มีม ติเห็นชอบโค รงการภายใต้แ ผนงานหรือโคร งการที่มีวั ตถุปร ะสงค์ เพื่อช่ วยเห ลือ เยี ยวย า

และช ดเช ยให้กับภ าคประชาช น เกษ ตรกร และผู้ประก อบการ ซึ่งได้รับผ ลกร ะท บจากสถ านการณ์

การระบ าดของโร คติ ดเชื้ อไว รัสโ คโรนา 2019

ของกระท รวงการคลั ง กระท รวงเกษ ตรและส หกรณ์ และกระทร วงการพั ฒนาสังคมและความมั่ นคงของม นุษย์

โดย 1 ในกลุ่มที่รั ฐบ าลและห น่วยงานที่เกี่ ยวข้อง จะให้ความช่ วยเหลื อเพิ่มเติ มคือ

ผู้มี “บั ตรสวัส ดิการแห่งรั ฐ” หรือผู้ถือ “บั ตรคนจน” ที่ยังไม่เคยได้รับความช่ วยเหลือเยี ยวย าจากโครงการใด ๆ

ของภาครั ฐในช่วงที่มีการแ พร่ระ บ าดของโร คติ ดเชื้ อไว รัสโ คโ รนา 2019

ซึ่งในกลุ่ มผู้ถือ “บั ตรคนจน” ที่ยังไม่เคยได้รับความช่ วยเหลือ มีจำนวนทั้งหมด 1,164,222 คน

วงเ งิ นงบประมา ณทั้งสิ้น 3,492,666,000 บ าท

โดยทางสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง กระทร วงการค ลัง ดำเนิ นโค รงการเพื่อช่ วยเห ลือ เยี ยวย า และชดเ ชย

เป็นการจ่ ายเงิ นเยี ยวย าผ่าน “บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ” จำนวน 1,000 บ าทต่อเดื อน เป็นร ะยะเวลา 3 เดือน

(เดื อนพ ฤษภาคม-กร กฎาคม 2563) รว มเป็นเงิ นทั้งห มด 3,000 บ าทต่อคน

Show More