วันเ กิดด วงแ ข็ง ใครคิ ดร้ ายต้องพ่า ยทุกสิ่ง รับเงิ นก้อนโต

คนเกิ ดวันอา ทิตย์

เป็นดว งชะต าที่แปลกอย่ างคือ ขยันทำงาน มีงานเข้ามาตล อดแต่มั กเก็บเงิ นไม่อยู่

จะเก็บเงิ นตั้ งตัวทีไรมีเห ตุมีเรื่ องให้ต้องควักเงิ นเก็บอ อมออ กมาใช้ทุ กที

ร ะวังนิสั ยขี้สงส ารตัวเองให้ดี จะพาตนเองลำบ าก

เอ็ นดูเขามากร ะวั งตัวเองจะเดื อดร้ อนชะต าชี วิตไม่มีอะไรแ น่นอนอย่ า

เพิ่ งคิดการใ หญ่ใช้จ่ายสิ่งที่ฟุ่ มเฟื่อ ยไม่จำเป็น เอาแค่พอปร ะมาน

ถือเป็นของข วัญ เป็นร างวัลชี วิตให้กับตัวเองบ้ างพอได้

คนเกิ ดวันเส าร์

เป็นปีที่เกิ ดการเปลื่ ยนแปล งหลายอย่ างในชีวิ ตท่าน

บ างเรื่ องก็ตั้งตัวแทบไม่ทันขอเพี ยงใจสู้อย่ าเพิ่งท้อถ อย

สิ่งดีกำลังจะใกล้เข้ ามาในชีวิ ตโช คชะต ากำลังท ดสอบคว ามอดทน

ความมานะของท่ าน

คนเกิ ดวันพุธ

ดว งชะต าน่าห ดหู่ไม่น้อยอะไรที่ค าดคิดไว้ 3 เดื อนก่อนหน้านี้

ก็ไม่ได้เป็นต ามเป้าหม ายที่ตั้งเป้าไว้ เงิ นทองที่เก็บสะสมอ อมมานาน

ก็มีเห ตุต้องถูกเบิ กถอ นออ กไปใช้จ่ ายแทบจะหมด ดว งชะต าท่าน

มีเกณฑ์ที่ดีในเรื่ องของการเงิ นโช คลาภ และคู่ค รอง

มีเกณฑ์จะได้เจอผู้ใ หญ่ใจดีมีฐ านะและเอ็ นดูในตัวเราเข้า

มาช่ วยเห ลือเรื่ องเงิ นทองและห นี้สิน หากคุยกันถูกคอ

นิสั ยไปด้วยกันได้ คบกันนานเ กิน 2 ปีมีโอ กาสสูงที่จะได้แต่งง าน

กันดว งชะต าท่านมีเกณฑ์เป็นเศร ษฐีใหม่ ป้ายแดง มีด วงโช คล าภตล อดปี

Show More