ต้องไปสั กการ ะสักครั้ งในชี วิต พระพุ ทธรู ป 300 อง ค์ ณ วั ดป่าโนนจ่าห อม

เชื่ อได้ว่า หลายๆท่านคงอย ากจะหาสถ านที่เพื่อไปพักผ่ อนหย่ อนใจ ไม่อย ากพบเจ อผู้คน

หรืออย ากหาที่สง บๆเพื่อพั กกาย พั กใจ ในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูอ งค์พระพุ ทธรู ปที่อุทย าน

สมเด็ จองค์ป ฐมและพร ะพุ ทธรูปที่สร้างไว้ที่วัด ป่าโนนจ่าหอม ต.โพนเมื อง อ.เหล่ าเสื อโก๊ก

จ.อุบล ราชธานี รวมจำน วนกว่า 300 อ งค์ ส วยง ามเป็นอย่ างมาก เลยทีเดี ยว โดยทางเพจ อุบ ลวันนี้

ได้โพ สต์ภาพดังกล่ าวพร้อมร ะบุข้อความว่า

วัดโนนจ่าหอม เหล่ าเสื อโ ก้กค่ะ ภาพส วยมาฝากค่ะ

ส วยงา มมากๆ

มีพร ะพุ ทธรู ปกว่า 300 อง ค์เล ยทีเดี ยว

ต้องไปให้ได้สักครั้ง

สว ยง ามมากๆอีกหนึ่งสถ านที่ที่ต้องไปให้ได้สักครั้งในชี วิตเต็มไปด้วยม นต์ข ลัง

ที่มา อุบลวันนี้

Show More