ยอ ดเงิ นที่หนุ่ มใจดี ให้ 2 ต าย าย หลังไม่มีเ งิน เดิ นเท้าตามทางไปเรื่ อยๆ

กรณีเรื่ องราวที่ทางผู้ใช้เ ฟซบุ๊ค ลพบุรี ดีเ ซล ได้บังเอิ ญไปเจอ2ต าย าย เดิ นอยู่ข้างทางบริเว ณพื้นที่จังห วัดระยอง

ก่อนจะท นเห็นไม่ได้ เกิ ดความสงส าร จึงได้จอดรถลงไปสอบถามสารทุ กข์สุ ขดิบ พบว่า2ต าย ายจะกลับไปหาลู กๆที่

อ.ปล วกเเดง เเต่ไม่มีเงิ นที่จะขึ้ นรถที่บขส. จึงได้จั ดการช่ วยเหลื อเท่าที่ทำได้ เท่าที่ทุนทรั พย์จะพอมี

เจอต าย ายเดิ นอยู่ข้างทาง จอดรถส อบถามได้คว ามว่า จะไปหาลู กอยู่ม าบย างพร อ.ปล วกแดง ต าย ายไม่มีเ งินขึ้นรถ

และยังไม่มีเงิ นกินข้ าว ผมเลยพาไปกิ นข้าว แล้วพาไปส่ งที่บขส.กบิ นทร์บุรี แล้วได้ให้เงิ นต าย ายเป็นค่ ารถ 500 บ าท

ถ้ามีใครเห็นโพ สต์นี้ หรือว่าลู กต าย ายอยู่ในกลุ่ มนี้ หรือมีใ ครรู้จักลู กของต าย าย ให้ช่ วยบอกลู กเข าทีค รับว่าพ่ อแ ม่ตามหาอยู่

ผมก็คนจ นๆคนนึงช่ วยได้เท่ านี้ครับ ขอให้ต าย ายเจอกับลู กไวๆนะครับ

ภาพดังกล่ าว

ภาพดังกล่ าว

ขอบคุณ ลพบุรี ดีเซล

Show More