มีบิ ลค่ าน้ำ ค่ าไฟ มือถือ เอาไปเลย 20000 บ าท

นายวิรไท สันติปร ะภพ ผู้ว่าการธนาค ารแห่งประเทศไทย เปิ ดเผยว่า สินเ ชื่อส่วนบุค คลดิจิทัล (Digital Personal Loan)

เป็นสินเ ชื่อส่วนบุค คลภายใต้การกำกับที่ผู้ปร ะกอบธุรกิจต้องใช้ข้อมูลทางเลือก เช่ น การชำระค่ าน้ำ ค่ าไฟ ค่ าโทรศั พท์

รา ยได้ หรือพฤติกร รมการซื้อข ายออนไลน์ ในการประเมิ นความสามารถ หรือ ความเต็มใจในการชำระห นี้

รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนการให้บริการสินเชื่ อ ได้แก่ การเบิ กจ่ ายและรับชำร ะคื นสินเ ชื่อ

และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่ น อัต ราดอกเ บี้ย เบี้ ยป รับ ค่ าธร รมเนียม และการแสดงภาระห นี้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่ อส่วนบุค คลดิจิทัลแก่ผู้บริโ ภคแต่ละรา ยรวมไม่เกิน 20,000 บ าท

และมีกำหนดระยะเวลาการชำระคื น 6 เดือน โดยไม่จำกัดวัตถุประ สงค์ในการกู้ยื ม และกำหนดอั ตราดอกเ บี้ย

เบี้ ยปรับ ค่ าปรับ ค่ าบริการ และค่ าธร รมเนียมใด ๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

สินเ ชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจะช่วยให้ประชาช นโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่มีรา ยได้ประจำ กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์ร ายได้

และกลุ่มที่ไม่มีทรั พย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน สามารถเข้าถึงสินเชื่ อในระบบได้มากขึ้น

ในขณะเดียวกันผู้ประกอบธุรกิจ สามารถใช้เท คโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยล ดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิภาพ

ในการดำเนินงานด้วย ผู้ประกอบประ สงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่ อส่วนบุค คลดิจิทัล สามารถแจ้ งความประ สงค์มายังแบ งค์ช าติ

ข้อมูลpostnet

Show More