สินเชื่ อใหม่ ให้กู้ ยืมเ งิน พิเศ ษช่วยคนจน อนุ มัติเลย 10,000 ผ่อ นเดื อนละ 242 บ าท

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่ อดีๆที่ไม่อย ากให้พลาดเลย สำหรับผู้ที่มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ เพราะตอนนี้

ออมสินมีโครงการสินเ ชื่อใหม่ ให้กู้ ยืมเ งิน พิเศษสำหรับ ผู้มีบั ตรคนจน อนุ มัติเลย 50,000 ผ่อ นเดือนละ 242 บ าท

ออมสิน ปล่อยกู้ ให้ กู้ ยืมเ งิน สำหรับ ผู้มีบั ตรสวัส ดิการรั ฐ สร้างอาชีพ-เพิ่มร ายได้

วงเงิ นกู้ 50,000 บ าท ผ่อ น 3-5 ปี ดอกเบี้ย 0.75%ต่อเดือน ใช้บสย.ค้ำประกัน กู้ 10,000 บ าท ผ่อ นขั้นต่ำ 242 บ าทต่อเดือน

ผู้อำนวยการธนาค ารออมสิน ชาติชาย พยุหนาวีชัย เผ ยว่า ตามที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี

ได้มีมติช่วยเหลือผู้มีความย าก จนที่ลงท ะเบี ยนเพื่อรับสวั สดิการรั ฐจำนวน 11.4 ล้านร าย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มีการจัดทำเเผนการใช้ชี วิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่ างยั่งยืน โดยมีผู้เเจ้งต้องการพัฒนาความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำนวน 1.4 ล้านร ายกับธนาค ารออมสิน

ซึ่งธนาค ารออมสินได้ออกมาตรการพัฒนาคุณภาพ ชีวิ ตผู้มีบั ตรสวัส ดิการเเห่งรั ฐด้วยการเป็นเเหล่งทุน

ให้เ งินกู้ ให้ ยืมเ งิน สินเชื่ อโครงการธนาค ารประชาช นสำหรับผู้มีบั ตรสวั สดิการเเห่งรั ฐ

นำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพเสริม โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาค ารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับสินเชื่ อโครงการธนาค ารประชาช นสำหรับผู้มีบั ตรสวัส ดิการเเห่งรั ฐ ให้วงเงิ นกู้ไม่เกินร ายละ 50,000 บ าท

ผ่อ นชำระ 3-5 ปี เป็นการผ่อ นชำระเงิ นต้นเเละดอกเบี้ยงวดร ายเดือน สูงสุด 60 งวด อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate)

กรณีกู้ 10,000 บ าท ผ่ อนชำระขั้นต่ำงวดละ 242 บ าทต่อเดือน กรณีกู้ 50,000 บ าท ผ่ อนชำระขั้นต่ำงวดละ 1,209 บ าทต่อเดือน

นำเงิ นกู้ไปเพื่อประกอบอาชีพใหม่ อาชีพเสริม เช่ น งๅนค้ าข าย หรืองๅนบริการต่าง โดยผู้กู้มีบั ตรสวัส ดิการเเห่งรั ฐ

สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับร ะยะเวลาผ่ อนชำระเงิ นกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีการประกอบอาชีพ

มีถิ่นที่อยู่อาศัยเเน่นอนสามารถติดต่อได้

เละการค้ำประกันใช้บร รษัทปร ะกันสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกัน พร้อมทั้งเตรียมเอกสารยื่นกู้

ได้เเก่ สำเนาบั ตรประชาช น สำเน าทะเบี ยนบ้ าน สำเ นาบั ตรส วัสดิการรั ฐ รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

เอกสารเเสดงร ายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบั ญชีเงิ นฝาก เเละเอกสารรา ยรับร ายจ่าย (ถ้ามี)

สำหรับใครที่สนใจสามารถสอบถามร ายละเอี ยดเพิ่มเติมที่ได้ ธนาค ารออมสินทุกสาขา

ข้อมูลwasawadeezaa

Show More