โคร งการคนล ะครึ่ ง ยังไม่ค รบสิ ทธิ์ ลงด่ วน

หลังจากโครงการ “คนละครึ่ง” เปิ ดให้ประชาช นที่ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

และได้รับสิ ทธิ์สามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” วันแรก ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค.63 ที่ผ่าน

ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งภาครั ฐร่วมจ่ายค่ าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้ าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อ 50%

โดยไม่เกิน 150 บ าทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บ าท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

โดยมีวิธีลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์ คนละครึ่ง มีดังนี้

1 ลงทะเบี ยนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (เปิ ดให้ลงทะเบีย นในวันที่ 16 ต.ค. 2563)

2 ได้รับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบี ยน

3 ติดตั้งแอปฯ “เป๋าตัง” เพื่อรับสิ ทธิ์ตามโครงการ

4 เริ่มใช้สิ ทธิ์ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 2563 หรือหลังจากได้รับสิ ทธิ์

(หากไม่ใช้สิ ทธิ์ภายใน 14 วัน จะถูก ตั ดสิ ทธิ์และเปิ ดสิ ทธิ์ให้ประชาช นทั่วไปลงทะเบี ยนเพิ่ม) เงื่ อนไขการลงทะเบี ยนสำหรับประชาช น

5 มีบั ตรประจำตัวประชาช นและเป็นบุคคลสัญชาติไทย

6 อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเ บียน

7 ไม่เป็นผู้ได้รับสิ ทธิ์โครงการบั ตรส วัสดิการแห่งรั ฐ

8 สิ ทธิ์ 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิ ทธิ์จะหมด

อย่ างไรก็ตาม ล่าสุด วันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น. พบว่า มีประชาช นลงทะเบี ยนร่วมโครงการคนละครึ่งแล้วจำนวนมาก

แต่ยังเหลืออีกประมาณ 2.1 ล้านสิ ทธิ์ ผู้ที่สนใจยังคงสามารถลงทะเบี ยนเข้าร่วมได้จนกว่าจะครบจำนวน

ข้อมูลdaidee

Show More