โคร งการคนละค รึ่ง 3 วันแร กใช้แล้ว 502 ล้ าน ยอ ดใช้สิ ทธิพุ่ ง

คนละค รึ่งคึกคั ก 3 วันแรกใช้แล้ว 502 ล้าน คนลงทะเ บี ย น 1.2 ล้านคนใช้สิ ทธิ

ดึงกำนัน-ผู้ใหญ่บ้ านช่วยยื นยันข้อมูลผู้ประกอบกิจการร้านค้ า

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ที่ผ่านมา นายพรชัย ฐีร ะเวช

ที่ปรึกษาด้านเศ รษฐกิจการเงิ น สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง

กล่าวถึงโค รงการคนละครึ่งที่เปิ ดให้ประชาช นจ่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. ที่ผ่านมา

มีประชาช นลงทะเบี ยนเข้าร่วมโ ครงการกว่า 8.5 ล้านคน และมีร้านค้ าร่วมโคร งการกว่า 3.5 แสนร้านค้ า

โดยในช่วงเที่ยงของวันที่ 26 ต.ค. มีผู้ใช้สิ ทธิแล้ว 1,245,528 คน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 502.9 ล้านบ าท

แบ่งเป็นเงิ นที่ประชาช นจ่าย 259.4 ล้านบ าท และรั ฐช่วยจ่ายอีก 243.5 ล้านบ าท โดยมียอดใช้จ่ ายเฉลี่ย 234 บ าทต่อครั้ง

เมื่อพิจารณาในรา ยละเอี ยดของการใช้จ่ายพบว่า มีการใช้จ่ายมากที่สุดเรียงลำดับ ได้แก่ ร้านธงฟ้า

ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านค้ าทั่วไป และร้านโอท็อป โดยใช้จ่ายครบทุกจังหวัด

ซึ่งจังหวัดที่ใช้จ่ายมากที่สุด 3 อันดับแ รก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครศรีธร รมราช และสงขลา

นายพรชัย กล่าวต่อว่า ประชาชนยังสามารถลงทะเบี ยนได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ในช่วงเวลา 06.00-23.00 น.

ต่อเนื่ องทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน โดยผู้ที่ได้รับเอสเอ็มเอสยืนยันสิ ทธิ ต้องใช้จ่ายภายใน 14 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอสเอ็มเอสมิเช่นนั้นจะถูกตั ดสิ ทธิและไม่สามารถลงทะเบี ยนได้อีก

ส่วนผู้ประกอบการ ร้านค้ ายังสามารถลงทะเบี ยนเพื่อเข้าร่วมโค รงการได้เช่นเดียวกัน

รองโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลังดำเนินการประชาสัมพันธ์

และอำนวยความสะดวกในการ รับสมัครผู้ประกอบการ ร้าน ค้ าที่สนใจเข้าร่วมโ รงการ โดยให้กำนันและผู้ใหญ่บ้ าน

เข้ามาช่วยในการยืนยันข้อมูลผู้ประกอบกิจการ ร้านค้ า เพื่อให้มีร้านค้ ารองรับการใช้จ่ายของประชาช นเพิ่มมากขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ด้าน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวค าดการณ์ว่า โค รงการคนละครึ่งจะมีคนลงทะเบี ยนครบ 10 ล้าน

คนตามเป้ าหมายแน่นอน อย่ างไรก็ตาม ไม่กังวลเรื่องประชาช นไม่ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิครบตามเป้าหมาย 10 ล้านคน

เพราะเป้าหมายของโค รงการที่ตั้งไว้เป็นจำนวนของผู้เข้าร่วมโค รงการสูงสุดแล้ว หากไม่ถึงก็ไม่เป็นไร

ส่วนกรณีที่ร้านค้ าไม่ได้รับเงิ นเข้าบัญชีในวันหยุดนั้น มีการมอบนโยบ ายให้ธนาค ารกรุงไทยศึกษาหาวิธีแก้ไขเพื่อให้จ่ายเงิ นได้ทุกวันแล้ว

การใช้จ่ายในโค รงการคนละครึ่ง ถือว่าไม่ฝื ดเพราะต้องการให้ใช้จ่ายแบบรา ยวัน จำนวนเงิ นที่จะผ่านระบบโค รงการจะค่อยๆ

ทยอยเพิ่มขึ้นในทุกวัน จึงต้องใช้เวลากว่าวงเงิ นใช้จ่ายจะครบ 1 หมื่นล้านบ า ท ตามที่ตั้งไว้

นายกฤษฎา กล่าวถึงโค รงการช้อปดีมีคืน ว่า เป็นโค รงการให้ผู้ใช้จ่ายนำไปลดหน่อยภาษีได้

จึงขึ้นอยู่กับผู้เสียภาษีว่าจะเข้าร่วมโ ครงการหรือไม่ เพราะสามารถเลื อกเข้าโค รงการช้อปดีมีคืน หรือคนละครึ่ง

ขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าโค รงการจะให้ประโย ช น์กับตนเองมากที่สุด กรณีลงทะเบี ยนโค รงการคนละครึ่งแล้วอย ากเปลี่ยนไปใช้สิ ทธิโคร งการช้อปดีมีคืน

สามารถทำได้โดยการไม่ใช้จ่ายในโค รงการคนละครึ่งตามกำหนดคือภายใน 14 วัน ก็จะถูกตั ดสิ ทธิ สามารถเข้าร่วมโคร งการช้อปดีมีคืนได้

น.ส.ฐาปนีย์ เกีย รติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้ าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ได้กล่าวถึงโ ครงการเราเที่ยวด้วยกันที่มีการปรับม าตรการใหม่ว่า ขณะนี้ผ่านมติที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว

โดยมีร ายละเ อี ยดของการเพิ่มม าตรการคือจะขย ายเวลาการใช้สิ ทธิถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ผู้ใช้สิ ทธิ 1 คนใช้ได้ 10 สิ ทธิ

ต่อห้องต่อหนึ่งคืน สามารถใช้สิ ทธิในพื้นที่ภูมิลำเนาได้ ถ้าหากใช้สิ ทธิในวันธร รมดาจะ

ได้รับเ งิน โคเพย์ ต่อวันสูงสุด 900 บ าท จากเดิม 600 บ าท

Show More