ฮื อฮา ต้นกฐิ นยุค 5 G ปักสลิ ปโอนเ งิน

เรียกได้ว่าในช่วงเดือนตุลาคมของทุกๆ ปี จะมีเทศก าลงานบุญ ที่สำคัญของคนไทยอีกเทศกาลหนึ่งก็คือ

เทศกาลก ฐิน ที่ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผู้ใดมีศรั ทธาจะทอดก ฐิน ณ วัดใดก็นำผ้ากฐิ นจัดเป็นองค์กฐิ น

อาจถวายของอื่นๆ ไปพร้อมกับองค์กฐิ นด้วยก็ได้ เรียกว่า บริวารก ฐิน (เครื่องอาศัยของพระภิกษุสามเณร)

ประกอบด้วยไตรจีวร และของที่จำเป็นอื่นๆ ที่สมควรแก่พระภิกษุ สามเณรจะบริโ ภคประเพ ณีการทอดก ฐิน

จึงเป็นประเพ ณีทางพุท ธศาสนาที่ดีงาม เพราะก่อให้เกิ ดสามัคคีธร รม คือ พุทธศาสนิกชนจะมีการร่วมแร งร่วมใจสร้างบุญสร้างกุศล

และร่วมกันบูรณปฏิ สังขรณ์วัดวาอาราม รักษาศาสนวัตถุและศาสนสถานด้วย และเพื่อเป็นการสืบสาน

รักษาคุณค่ าของประเพณีการทอดกฐิ นล่าสุดในโลกออนไลน์ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wasan Bunditsen

ได้มีการโพ สต์ภาพต้นก ฐิน ซึ่งแตกต่างจากต้นกฐิ นทั่วไปที่จะนำเ งินมาปักไว้ แต่ก ฐินต้นนี้เป็นสลิปจากการโอนเ งิน

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียสุดเก๋ไก๋ ไม่เหมือนใคร แถมไม่ต้องกังวลว่าเงิ นจะไปไม่ถึงวัดอีกด้วย

ภาพจาก Wasan Bunditsen

ข้อมูลsiamtopic

Show More