เรี ยนช่ างจบรั บใบผ่ าน ทดส อบประก อบอาชี พทันที

วันที่ 28 ต.ค.นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกร รมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิ ดเผยว่า

เมื่อเร็วๆนี้ตนได้หารือกับดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการมว.แ รงงาน ถึงการยกระดั บฝีมือนักศึกษาวิชาช่าง

ของสำนักงานคณะกร รมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยในเดือนพ.ย.นี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

และกระทรวงแ รงงาน จะร่วมลงนามความร่วมมือในการยกระดั บมาตรฐานนักศึกษาอาชีวะสาขาช่างฝีมือแร งงาน

ให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนี้นายณัฐฎพล ทีปสุวร รณ รมว.ศึกษาธิการ และนายสุชาติ ชมกลิ่น

รมว.แ รงงาน ได้มีการพูดคุยกันในระดั บนโยบ ายแล้ว ส่วนสำนักงานคณะกร รมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ถือเป็นหน่วยงานระดั บปฎิบัติพร้อมที่จะดำเนินการตามความร่วมมือนี้ให้เ กิดผลสำเร็จอย่ างเป็นรูปธร รมสำหรับ

ความร่วมมือดังกล่าวที่จะเกิ ดขึ้นในเร็ๆนี้นั้นถือเป็นการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิ ดกว้าง ตามนโยบ ายของ

นายณัฏฐพลในเรื่องการศึกษายกกำลังสองอย่ างแท้จริง เพราะเราจะทำให้นักศึกษาอาชีวะสาขาวิชาช่าง

เช่ น ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่ อม ช่างแอร์ เป็นต้น เมื่อเรียนจบการศึกษาแล้วจะได้ใบผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแร งงานแห่งชาติ

ของกรมส่งเสริมพัฒนาฝีมือแ รงงาน กระทรวงแร งงาน ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก

เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ที่จะประกอบอาชีพช่างฝีมือได้จะต้องเข้ารับการฝีกอบรม เพื่อให้มีใบผ่านการทดสอบฝีมือแ รงงาน

จากกระทรวงแร งงานเท่านั้น เพราะหากไปประกอบอาชีพเองโดยที่ไม่ใบรับรองถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งเรามองว่าเ ด็ก

อาชีวศึกษาได้เรียนตามหลักสูตรมีประสบการณ์ทั้งทฤษฎีและปฎิบัติมาตลอด 3 ปีของการเรียนในสถาบันแล้วจึงถือ

ว่ามีทักษะที่มากพอ โดยไม่จำเป็นต้องไปอบรมใหม่ให้มีความซ้ำซ้อนไปอีก อีกทั้งผู้ประเมินให้ได้ใบรับรองและ

ฝึกอบรมจากกระทรวงแร งงานก็เป็นครูอาชีวศึกษา ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานจะร่วมบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน

เพื่อที่เด็ กอาชีวะสาขาวิชาช่างสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้ทันที เลขาธิ การกอศ.กล่าว

ข้อมูลdailyliveexpress

Show More