กร มอุตุฯ เตื อนพ ายุโมลาเบถ ล่ม 43 จังห วัด เตรี ยมรับมือน้ำท่ วมฉับพ ลัน

วันที่ 28 ต.ค.2563 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า พายุไต้ฝุ่น “โมลาเบ” (พายุระดั บ 5)

บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ค าดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเ วณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันนี้ (28 ตุลาคม 2563)

หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน (พายุระดั บ 3) ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย

ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเป็นบริเว ณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่งกับมีลมแ รง

โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในขณะที่ร่องมร สุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลาง

ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแ รง ส่งผลทำให้ภาคใต้ มีฝนตกหนักบ างแห่งกับมีลมแ รง

ขอให้ประชาช นในพื้นที่เสี่ ยงภั ย ร ะวังอันตรา ยจากฝนตกหนักและลมแ รง ซึ่งอาจทำให้เ กิดน้ำท่ วมฉับพลั นและน้ำป่าไหลหลากได้

สำหรับคลื่ นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแร งขึ้น โดยบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ตอนบนมีค ลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองค ลื่น

สูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีลมแ รง และมีฝนเล็กน้อย ดังนั้นสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควัน

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันนี้ ถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 29 ต.ค.นี้

ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีฝนร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดเชียงใหม่ แ ม่ฮ่องสอน ลำพูน

ลำปาง ตาก และกำแพงเพชร อุณห ภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเ ซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 29-32 องศาเ ซลเซี ยส

ยอดดอยอากาศหนาว อุณ หภูมิต่ำสุด 10-15 องศา เซลเซี ยส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีลมแ รง และมีฝนตกเป็นบริเว ณกว้าง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบ างแห่ง

บริเว ณจังหวัดเลย สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ มหาสารค าม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ชัยภูมิ

ขอนแก่น นคร ราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณห ภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซ ลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 26-30 องศาเ ซลเซี ยส ยอ ดภูอากาศหนาว อุณหภู มิต่ำสุด 12-15 องศาเ ซลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง เมฆมาก กับมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเว ณจังหวัดนครสวร รค์ อุทัยธานี กาญจนบุรี

สระบุรี และลพบุรี อุณหภู มิต่ำสุด 22-24 องศาเ ซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 30-32 องศาเซ ลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ภาคตะวันออก เมฆมาก กับมีลมแ รง

และมีฝนร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี

สระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณ หภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซ ลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซ ลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่ นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดเพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อุณ หภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซ ลเซี ยส อุณห ภูมิสูงสุด 31-33 องศาเ ซลเซี ยส

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูง

ประมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธร รมราชลงไป :

ลมตะวันตก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูง 1-2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบ างแห่ง บริเว ณจังหวัดระนอง

พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณ หภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเ ซลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 29-32 องศาเ ซลเซี ยส

ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมา : ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูง 2-3 เมตร

บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่ นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป : ลมตะวันตกเฉียงใต้

ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีค ลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเ วณที่มีฝนฟ้าคะนองค ลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนร้อยละ 20 ของพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเ ซลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ข้อมูลsiamnews

Show More