ออ มสินใจดี ปล่อ ยกู้ 200,000 ดอ กเบี้ ยไม่ถึงบ าท

เรี ยกว่าเป็นอีกหนึ่ งสินเชื่ อดีๆที่มีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่ างมาก หลังธนาค ารออ มสินอ อกสินเ ชื่อ

วงเงิ นสูงสุด 200,000 ดอกเ ริ่ม0.5%ต่อเดื อน ไม่มีงานทำก็กู้ได้ เงิ นทุนหรือเงิ นทุนห มุนเวี ยนในการประก อบอาชีพ

หรือเป็นค่ าใช้จ่ ายที่จำเป็นต่อการดำร งชีพ หรือชำร ะห นี้อื่นๆ สินเชื่ อที่สนั บสนุ นให้ประชาช นประกอ บอาชีพ

หรือมีธุรกิ จขนาดย่ อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่ อเพื่อเป็นเงิ นทุนหรือ ใช้ในการหมุ นเวี ยนในการใช้จ่ ายและชำระห นี้ต่างๆ

-วงเ งินสูงสุ ด2แสนบ าท

-ด อกเบี้ ย0.5%-1.0%ต่อเดื อน

-ใช้บุคค ลหรือหลั กทรั พย์ค้ำปร ะกัน

-ผ่อ นนาน 3 ถึง 8 ปี

ข้อมูลsiamnews

Show More