พ่ อแ ม่ทำหรือยัง สิท ธิของเด็ กรับ 1,200 บ าทต่อเดือน พร้ อมวิธีทำ

เ กิดคำถามขึ้นมา มากมาย ว่า เงิ นเยี ยวย า สำหรับ เด็ ก นั้น ได้รับเ งินอะไรบ้ าง

เ ด็ก ก็คือ เด็ กที่อายุ ตั้งแต่ 0-6 ปี กลุ่มนี้ ทางกระทรวง พัฒนา สังคม และ ความมั่นคง

ของมนุษย์ พม. ใด้จัดให้อยู่ใน ประเภท กลุ่มเปราะบ าง

ซึ่งเด็ ก มีสิ ทธิ ที่จะ ขอรับร ายได้ อยุ่ 2 ทาง คือ

1.เ งิน อุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เ ด็กแรกเกิ ด (ที่พ่ อแ ม่ นั้น มีฐานะที่ย ากจน)

2.เ งิน สงเคราะห์บุ ตร (ที่พ่ อแ ม่ นั้นมี ประกัน สังคม)

ทั้งสอง โครงการนี้ จะได้รับเงิ นจำนวน 600 บ าท ต่อเดือน จนกว่าเด็ กนั้น จะมีอายุถึง 6 ปี (

ได้รับร ายละไม่เกิน 43,200 ) หากลงรับ ทั้ง 2 ทาง ก็จะได้รับรวม 1,200 บ าท ต่อเดือน

หากทำเรื่อง รับทั้ง 2 ทาง จะผิดไหม

ตอบว่า ไม่ผิด แต่ก็ต้องเข้าเกณฑ์ ที่จะได้รับทั้งสองทาง

สถานที่ สหรับ ติดต่อ ขอรับสิ ทธิ เงิ นอุดหนุน เพื่อการ เลี้ยงดู เด็ กแรกเกิ ด

1.เทศบ าล

2.เขต

3.อบต

เกณฑ์ในการ พิจารณา เงิ น อุดหนุนบุ ตร

เอกสาร ที่จะ ต้องเตรียม คลิกที่นี่

-เ ด็ก จะต้องมี สัญชาติไทย

-พ่ อ หรือ แ ม่ จะต้องมี สัญชาติไทย

-เด็ กเกิ ดหลัง วันที่ 1 ตุลาคม 2558

-ครอบครัว มีฐานะ ที่ย ากจน

-ไม่ได้ อยู่ใน สถานสงเค ราะห์ ของทางรั ฐ หรือ เอกชน

-พ่ อแ ม่ ต้องมีร ายได้ ที่ไม่เกิน 100,000 บ าท ต่อคน ต่อปี

เกณฑ์ ในการ พิจารณา เงิ นสงเคร าะห์บุตร ประกัน สังคม

เอกสาร ที่จะต้อง จัดเตรียม คลิกที่นี่

-เป็นบุตร ที่ชอบ ด้วย กฏหมาย

-อายุตั้งแต่ 0 – 6 ปี

-เหมาจ่าย รา ยเดือน เดือนละ 600 บ าท

-รับสิ ทธิ ได้ไม่เกิน 3 คน

*ถ้าหาก มีลู ก 4 คน ต้องเอา สิท ธิของพ่ อ 3 คน และ อีกคน จะใช้สิ ทธิ ของทางแ ม่ รับเงิ นได้

อ่าน รา ยละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ : พม. คลิกที่นี่ และ ประกัน สังคม คลิกที่นี่

ข้อมูลnews.e-dang.

Show More