คนไทยแ ห่ช่ วย ทำบุ ญวั ดไ ร้โ ยมจองก ฐิน ยอดล่ าสุด 16 ล้าน

จากกรณี นายไกรยุทธ หอมไกรลาส ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ราชบุรี เดินทางเข้าเยี่ยม พระครูสังฆ์รักษ์ประพันธ์

เจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟือง หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งมีอาการอาพาธ เพื่อสอบถามข้อมูลกรณียังไม่มี

ประชาช นเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน เพื่อหาแนวทางแก้ไขเนื่องจากเรื่องงานกฐิน เป็นเรื่องทางพระธร รมวินัย

เพื่อให้เจ้าอาวาสที่อาพาธได้รับอานิสงฆ์ พร้อมเชิ ญชวนประชาช นร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกฐิน

จนมีผู้น้ำเรื่องนี้โพสต์ผ่านโซเชียลล่าสุดเรื่องนี้ วันที่ 28 ต.ค.2563 ที่วัดท่ามะเฟือง พบว่าบร รย ากาศภายในวัดเป็นไปอย่ างคึกคัก

มีประชาช นในพื้นที่และใกล้เคียงที่ทราบข่าวเดินทางมาเพื่อสอบถามร ายละเอี ยดการจัดงานบุญกันอย่ างไม่ข าดส าย

แจ้งความประส งค์จองร้านค้ าตั้งโรงทานเพื่อทอดผ้าป่า ในวันที่ 30 ต.ค.นี้ กว่า 300 ร้านแล้ว และยังมีการติดต่อมา

อย่ างต่อเนื่องขณะที่มียอดเ งินที่โอนมาร่วมทำบุญนั้นทะลุไปกว่า 16 ล้านบ าทแล้ว และยังมีผู้ใจบุญร่วมอนุโมทนา

กันอย่ างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน นอกจากนี้มีชาวบ้ านในหมู่บ้ านร่วมใจกันทำความสะอาดวัด กางเต้นท์ ตั ดต้นไม้

เตรียมการงานผ้าป่าสามัคคีที่จะถึงนี้นายปรีชา เริ่มภักตร์ นายกเทศบ าลตำบลห้วยชินสีห์ เปิ ดเผยว่า

ประชาช นที่ใจบุญสามารถติดต่อร่วมทำบุญได้ที่วัด หลังมีข่าวมีประชาช นได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันเป็นจำนวนมาก

ซึ่งหลวงพ่อท่านอยู่ระหว่างอาการอาพาธ ร่างกายอ่อนแ รง เวลาไปไหนมาไหนต้องมีคนคอยพยุง ส่วนคนที่อย ากร่วม

บุญขอให้มาได้ที่วัดท่ามะเฟือง ให้มาพร้อมกันวันที่ 30 ต.ค.นี้ ตรงกับงานทำบุญทอดกฐินพร้อมกันโดยเงิ นที่ได้รับ

ทั้งหมดจะนำมาพัฒนาในการสร้างโบสถ์ภายในวัด เนื่องจากที่วัดนั้นยังไม่มีโบถส์ ซึ่งความตั้งใจของพระครูสังฆรักษ์

เจ้าอาวาสวัดท่ามะเฟือง นั้นอย ากจะสร้างโบสถ์ ขณะที่ยอดบริจาคยังมีการทยอยร่วมกันอย่ างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังมีการตั้งกองอำนวยการ และสถานที่จอดรถรับส่ง สำหรับผู้ที่จะมาร่วมงานผ้าป่าสามัคคีที่วัด

โดยจะมีบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบ าลห้วยชินสีห์ มาดูแลภายในงาน

ข้อมูลsiamtopic

Show More