ใครไม่ทันดูวันเลย คนละค รึ่ง จ่ อให้ลงรอบเก็ บต ก

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ฐานเศร ษฐกิจ รา ยงานว่า นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศร ษฐกิจการเ งิน

สำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิ ดเผยถึงโครงการ คนละครึ่ง

ที่เปิ ดให้ประชาช นลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์ ซึ่งพบว่ามีผู้ลงทะเบี ยนครบแล้ว จำนวน 10 ล้านคน ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (27 ตุลาคม)

ตามที่มีรา ยงานไปแล้วนั้น โดย นายพรชัย เผยว่า หลังวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้จะเปิ ดให้ผู้ที่ลงทะเบี ยนไม่ทัน

ได้ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์อีกรอบ ซึ่งไม่ได้เป็นการขย ายสิ ทธิ์เพิ่ม แต่เป็นการลงทะเบี ยนเพื่อรับสิ ทธิ์แทนผู้ที่ลงทะเบี ยนทัน

แต่ไม่ใช้ภายใน 14 วันตามเงื่ อนไขขณะที่ ในส่วนของร้านค้ า ยังสามารถลงทะเบี ยนได้เรื่อย ๆ ผ่านเว็บไ ซต์ คนละครึ่ง

และธนาค ารกรุงไทย โดยไม่มีกำหนดปิดรับ เบื้องต้นพบว่ามีร้านค้ าลงทะเบี ยนแล้วกว่า 380,000 ร้าน

และมียอดการใช้จ่ายสะสมล่าสุดวันที่ 27 ตุลาคม อยู่ที่ 1,100 ล้านบ าท ซึ่งมี 3 จังหวัดที่มีผู้ใช้จ่ายมากที่สุด

ได้แก่ กทม., สงขลา และนครศรีธรรมราชทั้งนี้ บ่ ายวันนี้จะมีการแถลงของกระทรวงการคลัง ถึงเรื่องการเปิ ดรับลงทะเบี ยนรอบใหม่

รวมถึงข้อสงสัยสำหรับผู้ที่ถูกตั ดสิ ทธิ์ เนื่องจากไม่ใช้สิ ทธิ์ภายในเวลากำหนด จะสามารถลงทะเบี ยนรอบใหม่ได้หรือไม่ คนที่ยังไม่ได้สิ ทธิ๋รอเลยจ้า

ข้อมูลsiamtopic

Show More