เฮต่อเนื่ องบั ตรคนจน ให้คนละ 3,000 บ าท

ตอนนี้ มีร ายง าน มาว่า สำหรับผู้ที่มี บั ตรคนจนช่วยเหลือเยี ยวย าจะได้รับเงิ น ทุกคน

ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆจริงๆ สำหรับผู้ที่มีบั ตรสวั สดิการเเห่งรั ฐ หรือบั ตรคนจน

เมื่อวันที่ 24 ที่ผ่านมา นางสาวรั ชดา ธนาดิเรก ทาง รองโฆษกสำนักนายกรั ฐมนตรี เปิ ดเผยว่า

คณะรั ฐมนตรีเห็นชอบม าตรการจ่ายเงิ นเยี ยวย าเชื้อไวรัส โ ค วิ ด 19

ให้กับผู้ถือบัตรคนจ น หรือ บั ตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ คนละ 1,000 บ าท เป็นเวลา 3เดือน

สำหรับในกรณี คนที่ไม่ได้รับ การเยี ยวย า โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ไม่ต้องเสี ยใจ

เพราะคน ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยี ยวย าจากมาตรการใดๆ

ของรั ฐบ าลในช่วงการเเพ ร่ระบ าดของไวรั สโ ค วิ ด 19 ในโครงการเราไม่ทิ้งกันรอบเเรกที่ เยียวย า คนละ 5 พัน 3 เดือน

รอบนี้ค าดว่า จะเยียวย าผู้ถือบัตร คนจน หรือบัตรสวัสดิการเเห่งรั ฐ ที่มีสิ ทธิ์ได้รับเ งินมีทั้งหมด 1,164,222 คน

มีเงื่ อนไข ที่ได้รับเงิ นเดือนละ 1 พัน บ าท เป็นเวลา 3 เดือน รวมเเล้ว เป็นเ งิน 3 พันบ าท

เเละจะได้รับเ งินตั้งเเต่เดือน พฤษภาคม-กรฎาคม เ งินจะออกสิ้นเดือนนี้ รวดเดี ยว

ผู้ที่จะได้ ไม่ต้องลงทะเบี ยน ที่ไหน เเต่อย่ า งใด เพราะทางรั ฐบ าลจะ เยี ยวย าเข้า ทางบัตร คนจน

หรือ บัตรส วัสดิการเเห่งรั ฐ เหมือนเดิม มีกำหนดจะเสร็ จจ่ายทุกคนภายในสิ้นเดือนนี้

Show More