กร มข นส่งฯ เผ ยชัด ตั้งแต่ 19 กพ 64 ก่อนขอต่ ออ ายุใบขั บขี่ต้ องมีใบรั บรองแพ ทย์

นายยงยุทธ นาคแดง รองอ ธิบดีก รมการขนส่ งทางบก เปิ ดเผ ยว่า ภายหลังจากกฎกระทร วงการ

ขอและการออกใบอนุญ าตขั บรถและการต่ออ ายุใบอนุญ าตขับรถ พ.ศ. 2563 ลงปร ะกาศในรา ชกิจจานุเบ กษา

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลใช้บังคั บในวันที่ 19 ก.พ.64 โดยสาระสำคัญน อกจากเพิ่มเติม

ข้อกำหนดให้ผู้ที่ประส งค์จะขับรถจักรย านย นต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดส อบเพิ่มเติมแล้วนั้น

ยังมีสาระสำคัญในเรื่อ งของใบรับรองแพ ทย์ ที่ต้องใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดำเนินการ ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้น

ไม่มีโ รคประจำตัว หรือสภาวะของโ รค ที่ผู้ประกอบวิ ชาชีพเวชกร รมเห็นว่าอาจเป็นอันตร ายขณะขับรถตามที่แพ ทยสภากำหนด

ในส่วนนี้กรมการขนส่ งทางบก จะประสานความร่วมมือกับแพ ทยสภา ในการกำหนดโร คหรือสภาวะของโร คที่ต้องห้าม

ในการขอรับใบอนุญา ตขับรถ และจะวางแนวทางในการตร วจรับรองของแพ ทย์กับแพ ทยสภาให้เรี ยบร้อยก่อนกฎกระท รวงจะมีผลใช้บังคับ

รองอธิบ ดีกรมการขนส่ งทางบก กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ กฎกระทร วงดังกล่าวยังกำหนดให้ผู้ที่ประส งค์จะขอต่ออายุ

ใบอนุญา ตขับรถจะต้องใช้ใบรับรองแพ ทย์ประกอบในการดำเนินการอีกด้วย แต่เดิมการต่ออายุใบอนุญา ตขับรถไม่มี

การกำหนดให้ใช้ใบรับรองแ พทย์ แต่ด้วยข้อเท็จจริงสมร รถภาพของร่างกายของผู้ขั บรถย่อมมีการเป ลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น

และอาจมีโร คประจำตัว หรือมีสมร รถภาพของร่างกายที่บกพร่องจนไม่สามารถขับรถได้ จึงกำหนดให้ต้องมีใบรับรองแ พทย์

มาประกอบในการต่ออายุใบอนุญ าตขับรถ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ผู้ที่ต้องการขอรับและขอต่ออายุใบอนุญ าตขับรถทุกช นิดทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพ ทย์ยื่ นประกอบการดำเนินการด้วย

ข้อมูลsiamnews

Show More