กร มอุตุฯเตื อน พา ยุโซ นร้อ นโมลาเบ กำลังแ รง

28 ตุลาคม 2563 พา ยุไต้ฝุ่น โมล าเบ (พา ยุระดั บ 5) ได้อ่ อนกำลังลงเป็นพ ายุโซ นร้อ นกำลังแ รง (พ ายุระดั บ 4)

บริเว ณเมืองกวางนาม ประเทศเวี ยดนาม หรือที่ล ะติจูด 15.3 องศ าเหนือ ลองจิจูด 107.7 องศาตะวันอ อก

ห่างจากทางด้านตะวันออกของจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 200 กิโลเมตร มีความเร็ วลมสูงสุดใกล้ศู นย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรต่อชั่ วโมง

จังหวัดที่ค าดว่าจะมีฝนต กหนั กถึงหนั กมากมีดังนี้

ในช่วงวันที่ 28-29 ตุลาคม 2563

ภา คเห นือ จังหวัดอุตรดิตถ์ พิ ษณุโลก เพ ชรบูรณ์ พิจิตร และสุโขทัย

ภา คตะวันอ อกเฉี ยงเห นือ จังหวัดก าฬสิ นธุ์ มหาสารค าม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อำน าจเจ ริญ

ชัยภูมิ ขอนแก่น นคร ราชสีมา บุรีรั มย์ สุริ นทร์ ศรีสะเ กษ และอุบลร าชธานี

ภา คกล าง จังหวัดนครสวร รค์ อุทั ยธานี ชัยน าท ลพบุรี สร ะบุรี สิง ห์บุรี และอ่ างทอง

ภา คตะวันอ อก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และต ราด

ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธร รมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

จังหวัดที่ค าดว่าจะมีฝนต กหนั กมีดังนี้

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ภาคเหนือ จังหวัดพิ ษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก และกำแพงเพชร

ภาคกลาง จังหวัดนครสวร รค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพร รณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี

ภาคใต้ จังหวัดเพชรบุรี ปร ะจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุร าษฎร์ธานี ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล

สำหรับคลื่ นลมบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแ รงขึ้น โดยบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ตอนบนมีค ลื่นสูง 2-3 เมตร อ่าวไทยตอนล่างคลื่ นสูงปร ะมาณ 2 เมตร บริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองค ลื่นสูง

มากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความร ะมัด ร ะวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

และเรือเล็กควรง ดออกจากฝั่งในร ะยะนี้

ขอให้ปร ะชาช นในพื้นที่อันตร าย ร ะวังอันตร ายจากฝนต กหนั กและลมแ รง ซึ่งอาจทำให้เกิ ดน้ำท่ วมฉับพลั นและน้ำป่าไห ลห ลากได้

ข้อมูลdaidee

Show More