ออมสิน ปล่ อยกู้ 300,000 บ าท ไม่เป็นพนั กงานประจำก็กู้ได้

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสินเ ชื่อใหม่ ที่ให้เอาเงิ นไปใช้ได้ก่อนเลย สำหรับวินเชื่ อจากธนาค ารออมสิน

ปล่อยกู้ 300,000 ทั้งคนที่ทำงานประจำและไม่ประจำ

สามารถยื่ นเรื่ องกู้ได้หมดเลยจ้า

โดยบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ธนาค าร ออมสิน สินเชื่ อ ไทรทอง อเนกปร ะสงค์

เป็นสินเชื่ อที่รองรับความต้องการทุกประเภท ไม่ว่าจะใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ใช้จ่ายในการซื้อรถ

ใช้จ่ายเป็นค่ ารักษาพย าบ าล หรืออื่น ๆ ก็กู้ได้สบ าย ๆ ทุกคน เรียกได้ว่าเอาไปใช้ได้ตามความต้องการของท่านเลย

จุดเด่น สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ออมสิน ไทรทองอเนกประส งค์

-เพื่อการอุปโภ คบริโ ภค

-เพื่อไ ถ่ถ อนจำน องจากสถาบันการเ งินอื่น (ที่มีวัตถุประส งค์เพื่อการอุปโ ภคบริโ ภค)

-เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

รา ยละเอียด สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ออมสิน ไทรทองอเนกประส งค์

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ออมสิน

ให้กู้ไม่เกินรา ยละ 300,000 บ าท

2. กรณีใช้หลักทรั พย์ค้ำประกัน สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ออมสิน

ให้กู้ไม่เกินรา ยละ 10,000,000 บ าท มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

-ไม่เกิน 90% ของราค าประเมินหลักทรั พย์ที่ดินพร้อมอาค าร

-ไม่เกิน 85% ของราค าประเมินห้องชุด

-ไม่เกิน 80% ของราค าประเมินที่ดิน

ดอกเบี้ย สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม ออมสิน ไทรทองอเนกประส งค์

-เป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด

ระยะเวลาชำระ สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม ออมสิน ไทรทองอเนกประส งค์

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงิ นกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์อย่ างใดอย่ างหนึ่งดังนี้

-สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม ไม่เกิน 300,000 บ าท ระยะเวลาชำระเงิ นกู้ไม่เกิน 7 ปี

-สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม เกิน 300,000 บ าท ระยะเวลาชำระเงิ นกู้ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม ออมสิน ไทรทองอเนกประส งค์

-เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรา ยได้แน่นอน

-มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิ นคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี

มีเงื่ อนไขอย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังนี้

-เป็นข้าราชการที่มีเงิ นเดือนตั้งแต่ 18,000 บ าทขึ้นไป

-เป็นพนักงานรั ฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรั ฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครั ฐ ที่มีเ งินเดือนตั้งแต่ 25,000 บ าท ขึ้นไป

-เป็นพนักงานผู้มีร ายได้ประจำของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงและมีเงิ นเดือนตั้งแต่ 30,000 บ าทขึ้นไป

-เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระที่มีร ายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าเดือนละ 30,000 บ าทขึ้นไป

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน สินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยืม ออมสิน ไทรทองอเนกประส งค์

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณส มบัติ ดังนี้

-มีอายุครบ 25 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงิ นกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

-มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

กรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาค าร หรือห้องชุด สินเชื่ อเ งินให้กู้ยืม ออมสิน ไทรทองอเนกประส งค์ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

-ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธา รณูปโ ภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้า-ออกได้สะดวก

ข้อมูลfastnewsth

Show More